Statut Szkoły Podstawowej

­

Statut Szkoły Podstawowej

im. Mikołaja Kopernika w Łaziskach

Sporządzono w oparciu o podstawy prawne:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty – tekst jednolity
  (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z  późniejszymi  zmianami).

 2. Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r.
  Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami).

 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61 poz. 624 
   z późniejszymi zmianami).

 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2001r. w sprawie warunków  i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz prowadzenia egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 29, poz. 323 z późniejszymi zmianami). 

 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 2000 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. z 2000 r. Nr 6, poz. 73  z późniejszymi  zmianami).

 6. Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności – sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r , zmieniona następnie protokołami nr 3, 5 i 8 oraz 11.

 7. Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada   1989 r Dz. U. z 23 grudnia 1991r  Nr 120, poz. 526.

 8. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej.

 

                                                       

NAZWA I SIEDZIBA SZKOŁY

 

§ 1

 

 1. Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im Mikołaja Kopernika

 2. Siedziba szkoły: Łaziska

 3. Adres: ul. Powstańców Śl. 151 , 44-340 Łaziska

 4. Ustalona nazwa jest używana przez szkołę w pełnym brzmieniu.

 5. Na pieczęciach i stemplach jest umieszczona następująca treść:

 

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. Mikołaja Kopernika

Łaziska ul. Powstańców Śl. 151  44-340 Godów

tel. / fax. 4765-706

Regon 241197993  NIP 6472507778

 

INNE INFORMACJE O SZKOLE

 

§ 2

 

 1. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Godów.

 2. Nadzór pedagogiczny sprawuje Śląski Kurator Oświaty.

 3. Nauka w szkole trwa 6 lat. 

CELE I ZADANIA SZKOŁY

 

§ 3

 1. Szkoła realizuje cele i zadania w oparciu o podstawę programową – Rozporządzenie MENiS z dnia 26 lutego 2002r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (...). ( Dz. U.
  z dnia 9 maja 2002 r. Nr 51 poz. 458) uwzględniając program wychowawczy,  profilaktyki oraz szkolny system oceniania poprzez:

 1. umocnienie wiary we własne siły i możliwości osiągnięcia sukcesów oraz dążenie do osiągnięcia celów,

 2. rozwijanie wrażliwości moralnej, estetycznej,

 3. wzmacnianie poczucia tożsamości kulturalnej, historycznej i narodowej  dziecka, rozwijanie umiejętności poznawania siebie oraz otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturalnego,  technicznego i przyrodniczego dostępnego   doświadczeniom dziecka,

 4. wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności stosownie do ich rozwoju i  zdolności,

 5. ciekawości poznawczej i aktywności intelektualnej uczniów,

 6. rozwijanie wrażliwości na cierpienie i przejawy niesprawiedliwości, rozwijanie społecznie pożądanych postaw i zachowań.

 1. Zadaniami szkoły są:

 1. zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym
  i  zdrowym środowisku w poczuciu więzi z rodziną,

 2. uwzględnienie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych  szans,

 3. stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowanie odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie, aktywność  w grupie rówieśników  oraz społeczności lokalnej,

 4. stwarzanie warunków do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych dzieci,

 5. stwarzanie warunków do rozwijania wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej,  muzycznej i ruchowej,

 6. inspirowanie aktywności badawczej oraz wyrażanie własnych myśli i przeżyć,

 7. zapewnianie warunków do harmonijnego rozwoju psychofizycznego oraz moralnego uczniów , a także aktywne działania   prozdrowotne ,

 8. uczenie wytrwałości, zaradności i kształcenie hartu ducha,

 9. szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych, imprez i wycieczek, 

 10. szczególną opieką otacza się uczniów klas najmłodszych oraz z zaburzeniami rozwoju, uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu i wzroku.

 11. realizowanie procesu dydaktycznego , opiekuńczego i wychowawczego w sposób zapewniający ochronę uczniów przed treściami zagrażającymi ich prawidłowemu rozwojowi psychicznemu i moralnemu a w szczególności przed treściami :

 • propagującymi brutalność , przemoc , nienawiść
  i dyskryminację;

 • pornograficznymi;

 • propagującymi zachowania naruszające normy obyczajowe;

 1. Szkoły  zapewniające uczniom dostęp do Internetu są obowiązane podejmować działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności zainstalować i aktualizować oprogramowanie zabezpieczające

 1. W realizacji tych celów i zadań szkoła respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa, a także zobowiązanie wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ oraz Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ dnia 20 listopada 1989 r.

 

ZAKRES I SPOSÓB WYKONYWANIA ZADAŃ OPIEKUŃCZYCH

 

§ 4

 

 1. Szkoła może prowadzić oddziały integracyjne zgodnie z innymi przepisami.

 2. Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów z uwzględnieniem w szczególności  ich potrzeb rozwojowych:

 1. zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla uczniów kl. I-VI,

 2. zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów mających zaburzenia emocjonalne prowadzone przez pedagoga szkolnego,

 3. nauczanie indywidualne,

 4. koła zainteresowań i zajęcia sportowe.

 • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze organizuje się dla uczniów, którzy mają znaczne opóźnienia w uzyskaniu osiągnięć z  zakresu określonych zajęć edukacyjnych wynikających z  podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego,

 • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze prowadzone są dla uczniów klas I - III oraz uczniów klas IV - VI,

 • na zajęcia uczniowie kierowani są po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej na wniosek nauczyciela właściwych zajęć edukacyjnych na podstawie opinii Poradni
  Pedagogiczno –   Psychologicznej oraz właściwych obserwacji, za zgodą rodziców (prawnych opiekunów),

 • zajęcia prowadzone są przez nauczyciela właściwych zajęć edukacyjnych,

 • udział ucznia w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych trwa do czasu zlikwidowania opóźnień   w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających  z podstawy programowej dla danego etapu   edukacyjnego

 1. Szkoła organizuje opiekę i pomoc uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebne jest wsparcie:

 1. doraźna pomoc w postaci: organizowania zbiórek odzieży, przyborów szkolnych, zabawek,

 2. przekazywanie środków finansowych z funduszu Rady Rodziców,

 3. usuwanie powstałych w czasie rozwoju dziecka sytuacji zagrożenia poprzez zapewnienia uczniom poczucia bezpieczeństwa oraz interwencje wychowawcy 
  i   pedagoga,

 4. prowadzenie działalności profilaktycznej w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia, poprzez rozpoznanie warunków życia wychowanków i uczniów w klasach I -VI.

 1. Szkoła współdziała z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzinom w szczególności w zakresie:

 1. kierowania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na badania uczniów wychowanków wykazujących opóźnienia w nauce lub zaburzenia rozwojowe,

 2. uzyskania informacji celem poznania i ustalenia odpowiednich form oddziaływania dydaktyczno - wychowawczego,

 3. prowadzenia zajęć psychologicznych terapeutycznych i psychoedukacyjnych przez  pracowników Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej przy współpracy
  z pedagogiem  szkolnym.

 1. Opiekę nad wychowankami i uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych sprawują nauczyciele prowadzący te zajęcia przestrzegając zasad BHP właściwych dla poszczególnych zajęć.

 2. Podczas zajęć poza terenem szkoły, w trakcie wycieczek opiekę sprawuje się zgodnie  
  z innymi przepisami.

 3. W czasie przerw międzylekcyjnych szkoła organizuje dyżury nauczycielskie.                                                          

 

ORGANY SZKOŁY

 

§ 5

 1. Organami szkoły są :

 1. Dyrektor Zespołu

 2. Rada Pedagogiczna Zespołu

 3. Rada Rodziców Zespołu

 4. Samorząd Uczniowski.

 1. Dyrektor zespołu  w szczególności:

 1. kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz;

 2. sprawuje nadzór pedagogiczny;

 3. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

 4. realizuje uchwały  rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;

 5. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły   zaopiniowanym przez radę pedagogiczną  i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły;

 6. wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom
  i nauczycielom  czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

 7. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;

 8. współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli
  w organizacji praktyk  pedagogicznych;

 9. odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt.1 ustawy o systemie oświaty, przeprowadzanych w szkole;

 10. stwarza warunki do działania w szkole : wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły;

 11. odpowiada za poziom uzyskiwanych przez szkołę wyników nauczania
  i wychowania;

 12. zgodność funkcjonowania szkoły z przepisami prawa oświatowego i niniejszego statutu;

 13. zapewnia uczniom dostęp do Internetu ale obowiązany jest podejmować działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści , które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności zainstalować i aktualizować oprogramowanie zabezpieczające.

 1. Dyrektor szkoły może złożyć wniosek do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku zagrożenia zdrowia i życia innych.

 2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w zespole nauczycieli  
  i  pracowników niebędących nauczycielami.

 3. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

 1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły lub placówki;

 2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły;

 3. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej  w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

 4. Dyrektor zespołu  w wykonywaniu swoich zadań współpracuje radą pedagogiczną, radą  rodziców i samorządem uczniowskim.

 1. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie szkolnym zestawie programów nauczania całości odpowiednio podstawy programowej podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla danego etapu edukacyjnego. Dopuszczone do użytku w danej szkole programy nauczania stanowią odpowiednio szkolny zestaw programów nauczania.

 2. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca, zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.

 

§ 6

 1. Rada Pedagogiczna zespołu ustala regulamin swej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane.

 2. Radę Pedagogiczną zespołu tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy pracownicy pedagogiczni zespołu.

 3. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,
  w każdym  okresie   w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora zespołu  , organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

 4. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor zespołu, reprezentuje interesy Rady Pedagogicznej zespołu na zewnątrz i dba o jej autorytet.

 • Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie  z regulaminem rady.

 • Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

 1. W posiedzeniach rady pedagogicznej zespołu mogą brać udział, na zaproszenie jej przewodniczącego zaproszeni goście. Mają oni głos doradczy.

 2. Uchwały rady pedagogiczne zespołu zapadają zwykłą większość głosów w obecności co najmniej połowy członków rady.

 3. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego, rady rodziców, zespołu , organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej zespołu.

 4. Członkowie rady pedagogicznej zespołu są zobowiązani do nie ujawniania spraw, które mogłyby naruszyć dobro osobiste uczniów, ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 5. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej zespołu należy:

 1. zatwierdzanie planów pracy szkoły i przedszkola  po zaopiniowaniu przez radę rodziców

 2. zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów

 3. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
  w szkole  i  przedszkolu , po   zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców.

 4. ustalenie organizacji  doskonalenia zawodowego nauczycieli;

 5. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów

 6. podejmowanie uchwał (po zasięgnięciu opinii rady rodziców) w sprawie zestawu programów wychowania przedszkolnego, szkolnego zestawu programów nauczania   i szkolnego zestawu podręczników.

 1. Do kompetencji opiniodawczych rady pedagogicznej zespołu należy w szczególności:

 1. organizacja pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych  
  i  pozalekcyjnych,

 2. projekt planu finansowego szkoły,

 3. wnioski dyrektora zespołu  o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych  wyróżnień,

 4. propozycji dyrektora zespołu w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac
  i zajęć   w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć  dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

 5. propozycje dyrektora zespołu dotyczące kandydatów do powierzania im funkcji  kierowniczych w zespole

 1. Rada pedagogiczna zespołu w całości i każdy z pedagogów z osobna ponosi odpowiedzialność prawną, materialną i moralną za całość swoich oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych na terenie zespołu.

 2. Dyrektor zespołu wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 9.
  O wstrzymaniu  wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący placówkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę  w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego placówkę  Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

 3. Rada Pedagogiczna zespołu może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę  
  o odwołanie z funkcji dyrektora zespołu lub z innego stanowiska kierowniczego w zespole.

 4. Rada Pedagogiczna zespołu może wystąpić do dyrektora zespołu o odwołanie nauczyciela
  z funkcji kierowniczych w zespole.

 5. Organ prowadzący szkołę /albo dyrektor w odniesieniu do innych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkole/ jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od otrzymania uchwały rady pedagogicznej zespołu.

 § 7

 

 1. W zespole działa rada rodziców , reprezentująca ogół rodziców uczniów.

 2. W skład rady rodziców wchodzą: po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

 3. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

 4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności , który nie może być sprzeczny ze statutem zespołu.

 5. Rada rodziców może występować do dyrektora zespołu, rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego,   organu prowadzącego placówkę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny,   z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły
  i przedszkola.

 6. Do kompetencji rady rodziców należy:


 1. uchwalenie w porozumieniu z radą pedagogiczną:

 • programu wychowawczego zespołu obejmującego wszystkie treści  
  i działania  o charakterze wychowawczym  skierowanym do uczniów, który realizowany będzie przez nauczycieli. Jeżeli porozumienie pomiędzy radą rodziców i radą pedagogiczną nie dojdzie do skutku w ciągu 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego, program ten ustali dyrektor zespołu 
  w uzgodnieniu z organem sprawujący nadzór pedagogiczny. Tak wprowadzony program obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców  w porozumieniu  z radą pedagogiczną.

 • programu profilaktyki, dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska, program ten ma obejmować wszystkie treści   
  i działania o charakterze profilaktycznym i skierowany do uczniów, nauczycieli i rodziców.

 1. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania   w zespole. Program taki opracowuje dyrektor zespołu
  w uzgodnieniu z organem prowadzącym placówkę, na polecenie organu sprawującego nadzór pedagogiczny ,  w przypadku stwierdzenia przez ten organ niedostatecznych efektów kształcenia lub wychowania w placówce.

 2. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora zespołu.

 1. Ponadto rada rodziców:

 1. opiniuje zestaw programów wychowania przedszkolnego, szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników;

 2. o zmianę w zestawie programów wychowania przedszkolnego, szkolnym zestawie programów nauczania i szkolnym zestawie podręczników;

 3. opiniuje zgodę na podjęcie działalności w zespole przez stowarzyszenie lub inną organizację, której statutowym celem działalności jest działalność wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej zespołu.

 4. jest organem doradczym w sprawie wzoru jednolitego stroju szkolnego.    

 1. W celu wspierania działalności statutowej zespołu rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin .

 

§ 8

 

 1. Samorząd Uczniowski stanowią wszyscy uczniowie szkoły.

 2. Najwyższą władzą Samorządu Uczniowskiego jest rada samorządu uczniowskiego.

 3. Wybory do Samorządu Uczniowskiego odbywają się zgodnie z regulaminem samorządu.

 4. Regulamin   Samorządu  Uczniowskiego:

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 1. Na  podstawie  art. 55. Ustawy  o  systemie  oświaty  z  dnia  7  września  1991  roku  (Dz. U. Nr  95  z  dnia   25   października   1991 r., poz. 425  z  późniejszymi  zmianami)   oraz  Statutu  Szkoły   i  niniejszego regulaminu  w Szkole  Podstawowej  im.   M. Kopernika
  w Łaziskach  działa  Samorząd Uczniowski, zwany dalej  „Samorządem”.

 2. Samorząd  tworzą  wszyscy  uczniowie  szkoły.

 3. Samorząd  jest  organizacją  niezależną, a  jego  organy  są  jedynymi  reprezentantami  ogółu  uczniów.

Rozdział II

Cele , zadania i uprawnienia samorządu

 1. Celem  Samorządu  jest  reprezentowanie  ogółu  uczniów, podejmowanie  działań  zmierzających  do  realizacji jego  statutowej  działalności.

 2. Szczególnym  celem  Samorządu  jest  działanie  na  rzecz  realizacji  podstawowych  praw  uczniów.

 3. Zadaniem  Samorządu  jest  w  szczególności  zapewnienie  uczniom, we współdziałaniu 
  z  innymi  organami  szkoły  rzeczywistego  wkładu  w  działalność  szkoły.

 4. Zadaniem  Samorządu  jest   również  dbanie  o  dobre  imię  i  honor  szkoły  oraz  kultywowanie  i  wzbogacanie   jej  tradycji.  

 5. Samorząd  może  przedstawić  Radzie  Pedagogicznej  lub Dyrektorowi  Szkoły  wnioski
  i  opinie we wszystkich  sprawach  szkoły, a  w  szczególności  dotyczących  realizacji  podstawowych   praw  uczniów  takich  jak:

 1. prawo  do  zapoznawania  się  z  programem  nauczania, z  jego  treścią, celem 
  i  stawianymi  wymaganiami,

 2. prawo   do  jawnej  i  umotywowanej  oceny  postępów  w  nauce,

 3. prawo  do  organizacji  życia  szkolnego , umożliwiające  zachowanie  właściwych  proporcji  między  wysiłkiem  szkolnym  a  możliwością  rozwijania 
  i  zaspokajania  własnych  zainteresowań,

 4. prawo  redagowania  i  wydawania  gazetki  szkolnej,

 5. prawo  organizowania  działalności  kulturalnej, oświatowej,  sportowej  oraz  rozrywkowej zgodnie  z  własnymi  potrzebami  i  możliwościami  organizacyjnymi w  porozumieniu z  dyrektorem,

 6. prawo  wyboru  nauczyciela  pełniącego  rolę  opiekuna  samorządu.

 1. Samorząd  ma  prawo  dysponowania  w  porozumieniu  z  opiekunem  funduszami  będącymi          w  posiadaniu    samorządu, wspólnie  wypracowanymi  przez  uczniów.

 

Rozdział III

Organy samorządu

 1. Organami  Samorządu  są:

 1. Przewodniczący  Rady  Samorządu  Uczniowskiego

 2. Rada  Samorządu  Uczniowskiego

 3. Samorządy  Klasowe

 1. Najwyższą  władzą  Samorządu  jest  Rada  SU

 2. Rada  Samorządu  Uczniowskiego  składa  się  z:

 1. przewodniczącego

 2. zastępcy  przewodniczącego

 3. sekretarza

 4. skarbnika

 5. przewodniczących  sekcji  powołanych  przez  Radę  Samorządu  Uczniowskiego

 1. Samorząd Klasowy tworzą uczniowie danej klasy, którzy wybierają swoich przedstawicieli w   głosowaniu  równym  i  powszechnym (tajnym  lub  jawnym)

 2. Przedstawicielami  Samorządów  Klasowych  współdziałających  z  Radą  SU  są:

 1. przewodniczący  Samorządu  Klasowego

 2. zastępca  przewodniczącego

 3. sekretarz  lub  skarbnik

 

Rozdział IV

Kompetencje organów samorządu

 1. Przewodniczący  Rady  SU:

 1. reprezentuje  SU

 2. kieruje  pracą  Rady  SU

 3. przewodniczy  obradom  Rady  SU

 4. przydziela  zadania  poszczególnym  sekcjom

 5. organizuje  współpracę z  samorządami  klasowymi 1. Rada  Samorządu  Uczniowskiego:

 1. opracowuje  plan  pracy

 2. kieruje  bieżącą  pracą  Samorządu

 3. reprezentuje  Samorząd  w  szkole  i  poza  nią

 4. współpracuje  z  przewodniczącymi  klas

 5. sporządza  protokoły  z  posiedzeń

 6. może  nawiązywać  kontakty  z  samorządami  innych  szkół


 1. Samorząd  Klasowy:

 1. reprezentuje  klasę  na  zewnątrz, współpracując  z  Radą  SU,

 2. organizuje życie  klasy,

 3. wraz  z  wychowawcą  rozwiązuje  wewnętrzne  problemy  klasy.


 1. Kompetencje Samorządu Uczniowskiego:

 1. opiniowanie programu wychowawczego zespołu i programu profilaktyki,

 2. opiniowanie pracy nauczyciela po wystąpieniu z takim wnioskiem do SU dyrektora zespołu,

 3. wnioskowanie wraz z radą pedagogiczną i radą rodziców lub radą pedagogiczną do dyrektora o utworzenie rady szkoły,

 4. uchwalanie regulaminu SU

 5. składanie wniosków i opinii we wszystkich sprawach dotyczących zespołu, 
  w szczególności  w zakresie realizacji podstawowych praw uczniów .

Rozdział V

Zasady wyborów organów samorządu

 

 1. Kandydatów do rady samorządu uczniowskiego po 3 z klas I – V  wyłania się po przeprowadzeniu wyborów w poszczególnych klasach.  Wybory są przeprowadzane 
  w miesiącu wrześniu.

 2. Przewodniczący rady samorządu uczniowskiego jest wybierany przez ogół uczniów   
  w powszechnych wyborach, poprzedzone kampanią   wyborczą. W czasie kampanii wyborczej kandydaci na przewodniczącego przedstawiają swój program działania 
  w samorządzie uczniowskim.

 3. Kandydat na przewodniczącego rady samorządu uczniowskiego musi posiadać co najmniej ocenę bardzo dobrą z zachowania za poprzedni rok szkolny.

 4. Wybory  przeprowadzają  uczniowie  wybrani  przez  przewodniczącego  Rady. W  skład  Komisji  Wyborczej nie  mogą  wchodzić  kandydaci  do  Samorządu  Uczniowskiego. Uczniowie  chodzą   z  urną  wyborczą po  klasach  i  zbierają  karty  do  głosowania.

 5. Wybory  odbywają  się  w  głosowaniu  tajnym, równym, powszechnym.

 6. Każdemu  wyborcy  przysługuje  tylko jeden  głos.

 7. Wyznaczona  przez  przewodniczącego  Komisja  Rekrutacyjna (3  osoby) przelicza  głosy.

 8. Głos  jest  nieważny, jeżeli  karta  jest  nieczytelna, jest  większa  ilość  skreśleń  bądź  dopisani  są  kandydaci.

 9. Nad  przebiegiem  wyborów  czuwa  opiekun  SU.

 10. Z  chwilą  ogłoszenia  wyników  stara  Rada  zaprzestaje  działań  a  konstytuuje  się  nowa.

 11. Przewodniczącym    SU  zostaje  osoba, która  zdobędzie  największą  liczbę  głosów. Przy równej ilości głosów zarządza się powtórne  głosowanie.

 12. Rada  Uczniów  konstytuuje  się  na  swoim  pierwszym  posiedzeniu, którym  kieruje  przewodniczący.

 13. Rada  Uczniów  może  tworzyć  stałe  lub  doraźne  zespoły  spośród  siebie, członków  samorządów  klasowych oraz  innych  uczniów  szkoły  do  wykonania  określonych   zadań.

 14. Kadencja  wszystkich  organów  SU  trwa  1  rok.

 

Rozdział VI

Opiekun samorządu uczniowskiego

 

 1. Opiekunowie samorządu uczniowskiego wybierani są w wyborach  poprzedzających wybory organów samorządu uczniowskiego.

 2. Kandydaci na opiekunów zgłaszani są przez uczniów poszczególnych klas.

 3. Kandydaci na opiekunów wybierani są w wyborach tajnych przez wszystkich  uczniów.

 4. Obowiązkiem  opiekuna  jest: 

 1. doradzanie  i  pomaganie  Samorządowi  w  realizacji  jego  zadań

 2. zapewnianie  niezbędnych  warunków  organizacyjnych   do  samorządowej  działalności  uczniów

 

Rozdział VII

Dokumentacja samorządu

 

 1. Regulamin  SU.

 2. Zeszyt  protokołów  Rady  SU.

 3. Kronika  SU.

 

Rozdział VIII

Tryb podejmowania uchwał

 

 1. Uchwały  podejmuje   Rada  SU   zwykłą  większością  głosów   przy  obecności   co   najmniej   2/3  regulaminowego   składu  Rady.

 2. Uchwały  są  protokołowane  w  zeszycie  protokołów.

 3. Jeżeli  uchwała  SU  jest  sprzeczna  z  Regulaminem, Statutem  Szkoły  lub  interesem   ucznia  dyrektor  szkoły  może  zawiesić  jej  wykonanie.

 4. W  przypadku  zawieszenia  uchwały  opiekunowie  SU  i  Rada  SU  w  terminie 
  1  miesiąca  od  dnia  zawieszenia  uzgadniają  sposób  postępowania  w  tej  sprawie.

 

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

 1. Zmiany  w  składzie  Rady  SU  mogą  być  dokonane  tylko  w  wyjątkowych, uzasadnionych  przypadkach na  zebraniu   SU.

 

§ 9

Rozwiązywanie sporów między organami szkoły

 

 1. Dyrektor dba o przestrzeganie postanowień zawartych w statucie szkoły.

 2. Dyrektor zespołu rozstrzyga sprawy sporne wśród członków rady pedagogicznej zespołu; jeżeli  w regulaminie je  pominięto.

 3. Dyrektor zespołu przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zgodnie z Procedurą skarg i wniosków obowiązującą w palcówce

 4. Jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem.

 5. W swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu.

 6. Wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego.

 7. Wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom zespołu, jeżeli działalność tych organów narusza jej interesy i nie służy rozwojowi jej wychowanków.

 

§ 10

 

 1. Rozwiązywanie kwestii spornych pomiędzy organami:

 1. rozstrzyga się je w pierwszym rzędzie wewnątrz szkoły na forum komisji rozjemczej zwanej dalej "komisją", powołaną każdorazowo na zaistniałą okoliczność.

 2. w skład komisji wchodzą strony sporu lub ich przedstawiciele w ustalonych proporcjach oraz neutralny arbiter wybrany zgodnie przez obie strony sporu.

 3. komisje powołuje dyrektor zespołu w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku
  o rozpatrzenie sporu.

 4. komisja wydaje orzeczenie rozstrzygające w terminie 7 dni od jej powołania

 5. spór uważa się za rozstrzygnięty, jeżeli obie strony zgadzają się z treścią orzeczenia komisji.

 6. w przypadku braku zgody przy wyborze neutralnego arbitra lub zgodnego orzeczenia komisji spór, może być rozstrzygnięty przez organ wyższy na umotywowany wniosek dyrektora zespołu.

   

ORGANIZACJA SZKOŁY

 

§ 11

 1. Termin rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

 2. Podstawową jednostką jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy dopuszczonych do użytku szkolnego.

 3. Podziału oddziału na dwie klasy dokonuje się przy liczbie uczniów 32 za  zgodą organu prowadzącego.

 4. Podstawową formą pracy szkoły w klasach IV-VI są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze  
  w systemie klasowo-lekcyjnym.

 5. W klasach I-III zajęcia są prowadzone w formie zintegrowanej.

 6. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

 7. Czas trwania zajęć w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia (zachowując ogólny tygodniowy rozkład zajęć) za wyjątkiem zajęć z religii.

 8. Podziału na grupy (język angielski i informatyka) dokonuje się wówczas, jeżeli liczba uczniów w klasie przekracza   24.

 9. Niektóre zajęcia obowiązkowe np. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, nauczanie języków obcych, elementów informatyki, koła zainteresowań i inne zajęcia pozaobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym  w  grupach, w oddziałach
  między-klasowych, a także podczas wycieczek czy na „zielonej  szkole”.

 10. Czas zajęć wymieniony w ust. 10 ustala się zgodnie z ust. 6,  a zajęcia  są organizowane
  w ramach posiadanych środków.

 11. Liczba uczestników kół i zespołów oraz innych zajęć nadobowiązkowych nie może być niższa niż 4 uczniów.

§ 12

 1. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły a szkołą kierującą.

 

§ 13

 1. Przy szkole funkcjonuje biblioteka.

 2. Biblioteka jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu nauczyciela,  popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości   wiedzy o regionie.

 3. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pracownicy zespołu.

 4. Pomieszczenia biblioteki umożliwiają gromadzenie i opracowywanie zbiorów, korzystanie z czytelni oraz prowadzenie przysposobienia czytelniczego.

 5. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych.

 6. Zadaniem nauczyciela - bibliotekarza jest:

 1. rozwijanie kultury czytelniczej,

 2. przygotowanie uczniów do samokształcenia,

 3. gromadzenie zbiorów,

 4. śledzenie rozwoju czytelnictwa uczniów,

 5. udostępniania zbiorów,

 6. udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych i innych.

 1. Biblioteka szkolna współpracuje z biblioteką gminną.

 

§14

 1. Do realizacji celów statutowych szkoła zapewnia następujące pomieszczenia:

 1. sale lekcyjne

 2. pracownie przedmiotowe

 3. pracownię komputerową

 4. salę do gimnastyki korekcyjnej

 5. bibliotekę

 6. gabinet pedagoga szkolnego

 7. gabinet lekarski

 8. salę gimnastyczną

§ 15

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora zespołu z uwzględnieniem szkolnego  planu nauczania, o którym mowa w przepisach    w sprawie ramowych planów nauczania – do 30 kwietnia każdego roku (arkusz ten organ prowadzący szkołę zatwierdza do 30 maja danego roku).

 2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły z  uwzględnieniem posiadanego stopnia awansu zawodowego nauczycieli, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

 

§ 16

 1. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor zespołu 
  z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.

 

§ 17

 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

 2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.

 

§ 18

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych mu uczniów.

 2. Szczegółowy zakres zadań nauczycieli określają odrębne przepisy, w tym „Karta Nauczyciela”, z których najważniejsze są:

 1. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,

 2. prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego,

 3. dbałość o pomoce naukowe i sprzęt szkolny potwierdzone pisemnym oświadczeniem,

 4. wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań,

 5. udzielenie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów,

 6. bezstronność i obiektywizm o ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów

 7. doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej,

 1. Nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów.

 2. Nauczyciel powinien zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie szkoły,
  w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie szkoły, zawiadomić pracownika obsługi szkoły o fakcie przebywania osób postronnych.

 3. Upoważniony przez dyrektora zespołu  pracownik obsługi szkoły powinien zwrócić się do osób postronnych wchodzących na teren szkoły o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadomić o tym fakcie dyrektora zespołu lub skierować tę osobę do dyrektora.

 4. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora zespołu o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiące zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.

 5. Nauczyciel posiada status funkcjonariusza publicznego i podlega ochronie prawnej podczas lub z związku z pełnieniem obowiązków służbowych.

 6. Czynna napaść na nauczyciela, podjęcie takiej napaści lub zniewaga jest ścigane z urzędu.

 7. Nauczyciel ma prawo wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego.

 8. Nauczyciel przedstawia dyrektorowi szkoły program nauczania. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w danej szkole zaproponowany przez nauczyciela program  nauczania.

§ 19

 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół nauczycielski, którego zadaniem jest w szczególności ustalanie zestawu programu nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.

 2. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze i zespoły przedmiotowe:

 1. nauczanie zintegrowane kl. I-III,

 2. nauczanie w klasach IV-VI,

 3. zespół wychowawczy.

 1. Pracą zespołu kieruje przewodniczący ( lider) powołany przez dyrektora zespołu na wniosek danego zespołu przedmiotowego.

 2. Pracą zespołu wychowawczego kieruje pedagog szkolny.

 3. Cele i zadania zespołu przedmiotowego:

 1. organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia wyboru programów nauczania  i sposobów ich realizacji,

 2. organizowanie wewnątrz-szkolnego doskonalenia nauczycieli.

 1. Celem i zadaniem zespołu wychowawczego jest rozpatrywanie i rozwiązywanie trudnych spraw opiekuńczo - wychowawczych zaistniałych na terenie szkoły.

 2. W szkole pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje pedagog szkolny, którego zadania są nałożone przez dyrektora zespołu.

 3. Zakres  zadań i odpowiedzialności pedagoga szkolnego  zatrudnionego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym   obejmuje:

 1. pomoc nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb dzieci oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń i trudności wychowawczych poprzez obserwacje zachowania dzieci  i grupy, rozmowy indywidualne i uczestnictwo w zajęciach, rozmowy z rodzicami, wywiady środowiskowe, prowadzenie lub organizowanie prelekcji i dyskusji;

 2. pomoc dzieciom wybitnie zdolnym, rozpoznawanie ich indywidualnych potrzeb;

 3. wynikające z programu wychowawczego i profilaktyki działania samodzielne oraz wspieranie nauczycieli w ich pracy wychowawczej i profilaktycznej;

 4. określanie form i sposobów udzielania pomocy dzieciom poprzez wydawanie opinii 
  i zaleceń dotyczących stymulowania rozwoju lub pokonywania przez dzieci trudności rozwojowych;

 5. organizacje zajęć dla dzieci wymagających takiej pomocy;

 6. działanie na rzecz organizowania opieki i pomocy materialnej dla dzieci znajdujących się  w trudnej sytuacji życiowej, poprzez informowanie rodziców o możliwościach
  i procedurze uzyskania zasiłków i innych form pomocy materialnej oraz współdziałanie z instytucjami  i organizacjami udzielającymi wsparcia materialnego;

 7. współprace z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej dzieciom oraz  w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach;

 8. współpracę z organami przedszkola i szkoły, policją, sądami w przypadkach wykroczeń, naruszenia statutu zespołu i regulaminu;

 9. prowadzenie dokumentacji - dziennika pedagoga oraz teczek indywidualnych dzieci zawierających dokumentację prowadzonych badań i czynności uzupełniających;

 10. doskonalenie swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w różnych formach samokształcenia.

 1. W ramach swojej pracy pedagog współpracuje z takimi placówkami wspierającymi proces edukacyjny  jak:

 1. poradnia psychologiczno - pedagogiczna,

 2. gminny (miejski) ośrodek pomocy społecznej,

 3. ośrodek interwencji kryzysowej,

 4. punkt konsultacyjny ds. uzależnień,

 5. poradnia zdrowia psychicznego,

 6. sąd rejonowy (wydział rodzinny i nieletnich),

 7. komenda  policji. 

 

§ 20

 1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.

 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej ten sam wychowawca opiekuje się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

 3. Formy spełnienia zadań nauczyciela wychowawcy dostosowuje się do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

 4. Wychowawca w celu realizacji zadań

 1. otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,

 2. planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego,  rozwijające jednostkę i integrujące zespół uczniów,

 3. współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie uwzględniając z nimi
  i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych,  którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i mających trudności i niepowodzenia).

 4. utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo - wychowawczych i ich dzieci.

 1. Szkoła dopuszcza możliwość zmian nauczyciela wychowawcy na wniosek bezwzględnej większości rodziców dzieci z danego oddziału skierowany do dyrektora szkoły na 14 dni przed początkiem semestru.

 

UCZNIOWIE SZKOŁY

 

§ 21

 1. Nauka w szkole dla uczniów nie powtarzających żadnej klasy trwa 6 lat.

 2. Do klasy pierwszej sześcioletniej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które
  w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego, 
  a także dzieci,  w stosunku, do których wyrażono zgodę na wcześniejsze przyjęcie do szkoły na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy.

 3. Do szkoły przyjmuje się dzieci z urzędu zamieszkałe w obwodzie szkoły oraz na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) w miarę możliwości dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły.

 4. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:

 1. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;

 2. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;

 3. zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć;

 4. informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej  , w obwodzie których dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w sposób określony w art. 16 ust. 5b ustawy o systemie oświaty.

 1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie wójta gminy , na terenie której dziecko mieszka, są obowiązani informować go o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie.

 2. Rodzice dziecka realizującego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 8, są obowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w tym zezwoleniu.

 3. Na wniosek rodziców dyrektor szkoły podstawowej,   do której dziecko zostało przyjęte, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko  obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3 ustawy o systemie i oświaty  obowiązku szkolnego  poza szkołą.

 4. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 8, może być wydane, jeżeli:

 1. wniosek o wydanie zezwolenia został złożony do dnia 31 maja;

 2. do wniosku dołączono:

 • opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej,

 • oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia,

 • zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów    klasyfikacyjnych.

 1. Dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą otrzymuje świadectwo ukończenia poszczególnych klas danej szkoły po zdaniu egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia, uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 przez szkołę, której dyrektor zezwolił na spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. Dziecku takiemu nie ustala się oceny zachowania.


 1. Roczna i końcowa klasyfikacja ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą odbywa się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust.
  2 pkt. 4 ustawy o systemie oświaty”


 1. Dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą ma prawo uczestniczyć w szkole w nadobowiązkowych zajęciach pozalekcyjnych, o których mowa
  w art. 64ust. 1 pkt. 4.


 1. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 8, następuje: 1. na wniosek rodziców

 2. jeżeli dziecko z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpiło do egzaminu klasyfikacyjnego, albo nie zdało rocznych egzaminów klasyfikacyjnych

 3. w razie wydania zezwolenia z naruszeniem prawa.

 

 

PRAWA, OBOWIĄZKI, PRZYWILEJE I UPRAWNIENIA UCZNIÓW

§ 22

 1. Uczeń ma prawo do:

 1. nauki,

 2. tożsamości,

 3. życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym,

 4. wolności od poniżającego traktowania i karania,

 5. swobody wyrażania myśli, sumienia i wyznania, jeżeli nie naruszają dobra innych,

 6. swobodnej wypowiedzi oraz otrzymywania i przekazywania informacji,

 7. uzyskania różnych informacji oraz ochrony przed szkodliwymi informacjami,

 8. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów       w nauce,

 9. otrzymywania ocen z poszczególnych przedmiotów wyłącznie za wiadomości i umiejętności,  

 10. zachowanie się w szkole jest oceniane oceną z zachowania,

 11. wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową uczniów oraz inne organizacje uczniowskie w szkole,

 12. korzystania z pomocy opieki społecznej,

 13. prywatności, korespondencji i życia rodzinnego oraz do ochrony prawnej.

 14. wyrażania poglądów w sprawach jego dotyczących,

 15. wypoczynku,

 16. korzystania z praw przysługujących dziecku w sytuacji uznania go za podejrzanego, oskarżonego bądź uznanego winnym,

 17. nazwiska, imienia i obywatelstwa.


 1. Prawa ucznia, tak jak i człowieka podlegają ograniczeniom przewidzianym przez ustawę:

 1. ze względu na bezpieczeństwo państwowe i publiczne,

 2. ochronę praw i wolności innych osób,

 3. dobro oraz zdrowie dziecka.


 1. Obowiązki uczniowskie:

 1. przestrzeganie zarządzeń dyrektora zespołu oraz zapisów statutowych,

 2. Uczeń zobowiązany jest uczęszczać na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywać na nie punktualnie. Mimo spóźnienia na zajęcia , uczeń zobowiązany jest do przybycia do Sali,
  w której odbywają  się zajęcia . Jeżeli spóźnienie jest znaczne , uczeń powinien udać się do biblioteki, (jeżeli w tym czasie jest ona czynna) a następnie w czasie przerwy dołączyć do swojej klasy. Jeżeli biblioteka jest nieczynna uczeń zobowiązany jest udać się na zajęcia lekcyjne.

 3. Uczeń zobowiązany jest systematycznie przygotowywać się do zajęć, odrabiać prace polecone przez nauczyciela do wykonania w domu.

 4. W czasie zajęć lekcyjnych uczeń powinien zachowywać należytą uwagę, nie rozmawiać 
  z innymi uczniami w czasie prowadzenia wykładu przez nauczyciela, zabierać głos,
  gdy zostanie do tego upoważniony przez nauczyciela . Nauczyciel powinien umożliwić uczniowi zabieranie głosu w czasie zajęć w każdym przypadku gdy uczeń zgłosi taki zamiar.

 5. Uczeń zobowiązany jest usprawiedliwić nieobecność  na zajęciach szkolnych. Usprawiedliwienie zobowiązany jest przedłożyć w ciągu trzech dni od dnia stawienia się na zajęcia. Usprawiedliwienia nieobecności ucznia do 5 dni dokonują rodzice w formie pisemnego oświadczenia o przyczynach nieobecności ich dziecka na zajęciach .Oświadczenie może być podpisane przez jednego rodziców. Dokumentem usprawiedliwiającym nieobecność ucznia na zajęciach jest także zaświadczenie lekarskie powyżej 5 dni nieobecności (oryginał lub kopia). Uczeń niepełnoletni nie może sam usprawiedliwiać swojej nieobecności na zajęciach.

 6. Uczeń zobowiązany jest do zachowania schludnego wyglądu.

 7. Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych przez uczniów na terenie placówki określa zarządzenie dyrektora zespołu.

 8. Na terenie placówki zabronione są wszelkie działania agresywne skierowane do innej osoby. Zabrania się używania wulgarnych słów, zwrotów i gestów.

 9. punktualne przychodzenie na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne,

 10. aktywny udział w życiu szkoły poprzez uczestnictwo w uroczystościach i imprezach kulturalnych oraz sportowych,

 11. wykonywanie poleceń nauczycieli i pracowników szkoły szczególnie w zakresie  bezpieczeństwa swojego i innych,

 12. okazywanie szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

 13. przestrzeganie przepisów bhp na terenie szkoły i wokół niej,

 14. kulturalne wypowiadanie się (używanie właściwego języka, pozbawionego wulgarnych słów),

 15. przestrzeganie regulaminów wewnętrznych,

 16. przebywanie na terenie szkoły w obuwiu zmiennym,

 17. dbanie o sprzęt, urządzenia i pomoce szkolne, a także naprawienie wyrządzonej szkody,

 18. dbanie o ład i porządek w szkole i wokół niej,

 19. korzystanie z szatni szkolnej zgodnie z regulaminem użytkowania.

 1. Uczeń ma przywilej:

 1. zgłaszania nie przygotowania do zajęć (wg szczegółowych ustaleń w ramach PSO)

 2. pisania nie więcej niż 1 sprawdzianu, pracy klasowej w ciągu dnia

 3. poinformowania z tygodniowym wyprzedzeniem o sprawdzianie

 4. otrzymania ocenionego sprawdzianu, pracy klasowej w terminie do 14 dni od jego napisania

 5. organizowania i uczestnictwa w dyskotekach szkolnych i klasowych

 6. uczestnictwa w imprezach organizowanych przez szkołę takich jak: wycieczki, wyjazdy do kina, konkursy, ogniska, spotkania z ciekawymi ludźmi, akademie.

 1. Uczeń ma uprawnienia do:

 1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

 2. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochroną przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochroną
  i poszanowanie jego godności,

 3. korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami

 4. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

 5. swobody wyrażania myśli, przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych jeśli nie narusza tym dobra innych osób

 6. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

 7. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny ustalonych sposobów kontroli postępów
  w nauce, pomocy w przypadku trudności w nauce,

 8. korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego,

 9. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych,

 10. księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,

 11. wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się
  w organizacjach działających w szkole.

 1. Jeżeli nieusprawiedliwiona nieobecność w okresie jednego miesiąca na obowiązkowych   zajęciach edukacyjnych wynosi co najmniej 50%  ma miejsce  niespełnienie obowiązku szkolnego. 

NAGRODY I KARY

§ 23

Wobec uczniów mogą być stosowane nagrody, przywileje i kary.

Rodzaje nagród:         

 1. Pochwała wychowawcy za:

 1. bardzo dobre wyniki i trud włożony w naukę,

 2. zaangażowanie w życie klasy,

 3. pomaganie słabszym i potrzebującym,

 4. bardzo dobre i wzorowe zachowanie,

 5. udział w konkursach klasowych i szkolnych,

 6. reprezentowanie klasy i szkoły w konkursach i zawodach.

 1. Pochwała na forum szkoły za:

 1. bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie

 2. wzorową frekwencję

 3. sukcesy osiągane w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych

 1. Umieszczenie w galerii uczniów osiągających najwyższą średnią ocen,

 2. Świadectwo z wyróżnieniem,

 3. List pochwalny do rodziców,

 4. Nagrodę rzeczową za:

 1. otrzymanie świadectwa z wyróżnieniem

 2. uzyskanie miejsca 1- 3 w konkursie szczebla gminnego, powiatowego, wojewódzkiego, ogólnopolskiego i międzynarodowego

 3. za 100% frekwencję

 4. za osiągnięcia sportowe

 5. za pracę społeczną

 1. Dyplom za:

 1. udział i za zajęcie miejsca w konkursach organizowanych przez szkołę.

 1. Rodzaje kar:

 1. upomnienie przez wychowawcę za:

 • niezdyscyplinowanie na lekcji

 • stwarzanie sytuacji zagrażających zdrowiu swojemu i innych

 • niekoleżeńską postawę wobec rówieśników

 1. upomnienie przez dyrektora szkoły za:

 • świadome i celowe działanie zagrażające zdrowiu i życiu

 • niszczenie mienia szkoły

 1. zakaz pełnienia funkcji w samorządzie klasowym i szkolnym,

 2. zawieszenie możliwości uczestnictwa w różnego rodzaju imprezach  i reprezentowania szkoły w zawodach,

 3. wniosek do kuratora oświaty o przeniesienie do innej szkoły.

 1. Tryb odwołania się od nałożonej kary:

 1. Uczeń zostaje poinformowany o nałożonej karze w formie ustnej, za wyjątkiem kar przewidzianych   w punkcie 2, 4, 5

 2. Nałożenie kar z punktów 2, 4, 5 wymaga powiadomienia rodziców

 3. Uczeń osobiście lub jego rodzice poprzez przedstawiciela SU mogą odwołać się od kary 
  w terminie do 14 dni od momentu jej nałożenia

 4. Odwołanie składa się w formie ustnej lub pisemnej zawierającej uzasadnienie do wychowawcy klasy lub   w przypadku uzyskania niezadowalającej odpowiedzi  
  w pierwszej instancji do dyrektora.

 5. Odwołanie składa się w formie ustnej lub pisemnej zawierającej uzasadnienie do wychowawcy klasy , rzecznika praw ucznia , lub w przypadku uzyskania niezadowalającej odpowiedzi w pierwszej instancji do zespołu. Odwołania od kary rejestrowane są w rejestrze.

 6. Z odwołania ustnego sporządzana jest notatka zawierająca przedmiot odwołania i sposób jego rozpatrzenia. Na odwołanie złożone pisemnie udzielana jest odpowiedź  
  w formie pisemnej.

 1. Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia:

 1. W przypadku, gdy uczeń uważa, iż jego prawa zostały naruszone, jego rodzice lub prawni opiekunowie mogą złożyć pisemne zażalenie z uzasadnieniem do dyrektora Zespołu za pośrednictwem wychowawcy lub pedagoga szkolnego w terminie do
  3 dni roboczych od dnia zaistnienia problemu.

 2. Dyrektor w ciągu 7 dni od złożenia rozpatruje zażalenie. W przypadku zasadności złożonego zażalenia wydaje decyzje o podjęciu stosownych działań przywracających uczniowi możliwość korzystania z określonych uprawnień. W przypadku, gdy naruszenie praw ucznia spowodowało niekorzystne następstwa dla dziecka, podejmuje czynności likwidujące ich skutki.

 3. W przypadku, gdy skarga jest niezasadna rodzice ucznia pisemnie wycofują zażalenie a tym samym przywracają dobre imię nauczyciela.

 4. Od orzeczenia Dyrektora rodzice mogą wnieść odwołanie do Kuratorium Oświaty Delegatury w Rybniku w terminie do 7 dni od otrzymania odpowiedzi dyrektora Zespołu.

 

§ 24

  WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

 

Opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 
z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
.

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o  systemie oświaty
(Dz. U. z 1996 r. Nr  67, poz. 329, z późn.  zm.).

 

Ogólne zasady funkcjonowania wewnątrzszkolnego systemu oceniania

 

I

 1. Ocenianiu podlegają:

 1. osiągnięcia edukacyjne ucznia;

 2. zachowanie ucznia.

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach  i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.

 2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

 3. Zasady oceniania z religii /etyki/ regulują odrębne przepisy.

II

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu;

 1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz                     o postępach w tym zakresie,

 2. udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

 3. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,

 4. dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,

 5. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej

 

Ocenianie

III

 

l . Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

 1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych                     i rocznych  ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ,

 2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

 3. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny  klasyfikacyjnej                    z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów)  o  warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania , oraz                     o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana   rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania , oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej  rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania .

IV

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.

3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) wg  następujących  zasad:

 • Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są przechowywane w szkole do końca danego roku szkolnego

 • Kartkówki obejmujące 3 ostatnie tematy po sprawdzeniu i ocenieniu uczeń może otrzymać na własność.

 • Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne otrzymuje do wglądu uczeń w szkole oraz jego  rodzice (prawni  opiekunowie)  w trakcie zebrań klasowych z wychowawcą lub indywidualnych   konsultacji z nauczycielami przedmiotów.


 1. Ustala się następujące warunki i sposoby przekazywania rodzicom /prawnym opiekunom/ informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce:

 • Informacje o ocenach i zdobytych punktach z zachowania otrzymuje rodzic w trakcie zebrań klasowych z wychowawcą oraz konsultacji z nauczycielami przedmiotów.

 • Na miesiąc przed planowaną konferencją klasyfikacyjną przekazuje się za pośrednictwem ucznia informację o bieżących ocenach.

 • W trakcie każdego zebrania rodziców możliwe są indywidualne konsultacje z nauczycielami przedmiotów w sprawie postępów i trudności w nauce dziecka.

 • Każdy rodzic /prawny opiekun/ ma prawo w każdej chwili umówić się telefonicznie na spotkanie z nauczycielem przedmiotu bądź wychowawcą dziecka w celu ustalenia dalszych działań dotyczących postępów i przeciwdziałania trudnościom w nauce.

 • Każdy nauczyciel i wychowawca ma obowiązek wezwać rodzica /prawnego opiekuna/ na konsultację w sytuacji braku postępów ucznia lub jego niewłaściwych zachowań w celu ustalenia dalszych wspólnych działań szkoły i rodziców/ prawnych opiekunów/.

 

                                                                            V

 

1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o której mowa w art. 71b ust. 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej "ustawą".

3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

4. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy   
w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się   
z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

 

VI

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego lub informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach. wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.

2. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego lub informatyki  
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony".

3. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki o których mowa w art. 71 b ust. 3b ustawy, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego, z zastrzeżeniem ust. 4. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.

4. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

Formy oceny stosowane w szkole

VII

 

1.W szkole stosowane są następujące rodzaje ocen:

             a) bieżąca,

             b) śródroczna,

             c) końcoworoczna

2. Oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne i oceny klasyfikacyjne końcowo roczne
z zajęć edukacyjnych, począwszy od  klasy IV szkoły podstawowej, ustala się w stopniach według następującej skali:

a) stopień celujący - 6;

b) stopień bardzo dobry - 5;

c) stopień dobry - 4;

d) stopień dostateczny - 3;

e) stopień dopuszczający - 2;

f) stopień niedostateczny - l,

  Przy ustalaniu ocen cząstkowych dopuszcza się stosowanie znaków + lub -

   3.W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z  zajęć  edukacyjnych są ocenami opisowymi.

   3a. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów   z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym są ocenami opisowymi

 

  4. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

             5. Kryteria oceniania w I etapie kształcenia klasy I – III

1. Zasady oceniania w I etapie kształcenia – nauczanie zintegrowane.

1). W nauczaniu zintegrowanym ocenianie ma charakter ciągły, odbywa się na bieżąco w klasie podczas wielokierunkowej działalności uczniów. Nauczyciel sprawdza wykonane prace, chwali za wysiłki, wskazuje mocne i słabe strony pracy oraz sposób poprawy.

2. W pierwszej klasie I etapu edukacyjnego nauczyciel prowadzi obserwację bieżących osiągnięć ucznia i notuje je w dzienniku lekcyjnym za pomocą przyjętych oznaczeń:

 C , W, D, P, S, N

    Powyższe symbole maja wymiar odpowiedni dla ocen stosowanych w klasach IV- VI
i zachowują ich znaczenie   

         

         Kryteria oceniania osiągnięć uczniowskich w I etapie kształcenia klasy I – III

C - uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia. Korzysta   z różnych źródeł wiedzy i informacji. Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami   w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych. Proponuje rozwiązania niekonwencjonalne. Osiąga sukcesy  w konkursach, zawodach sportowych.

W - uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania w danej klasie. Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania , potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań
i problemów w nowych sytuacjach.


D - uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli opanował wiadomości określone programem nauczania          w danej klasie, na poziomie przekraczającym wymagania zawarte
w podstawach programowych. Poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.


P - uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli opanował większość wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawach programowych. Może mieć braki w opanowaniu podstaw programowych, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki. Rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne                 o niewielkim stopniu trudności. Przy pomocy nauczyciela wykonuje niektóre zadania.


S - uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli  słabo opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie wymagań zawartych w podstawach programowych, większość zadań wykonuje pod kierunkiem nauczyciela, wymaga dodatkowego wyjaśnienia sposobu wykonania pracy, nie przestrzega limitów czasowych, często nie kończy rozpoczętych działań.


N - uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli nie opanował wiadomości i umiejętności określonych przez podstawy programowe, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy. Uczeń nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadania nawet  
o niewielkim-elementarnym stopniu trudności. Odmawia wykonania zadania, nie próbuje, nie stara się, niszczy prace.

 

6. Kryteria oceniania w II etapie kształcenia – klasy IV- VI

Ustala się następującą skalę oceniania z zajęć edukacyjnych:

stopień celujący otrzymuje uczeń, który :

  1. posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu   w danej klasie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,

  2. biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy,

  3. proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania w tej klasie,

  4. osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych  i innych kwalifikujących się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.


stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował wymagania dopełniające tzn.;

  1. opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu                w danej klasie,

  2. sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.

stopień dobry otrzymuje uczeń, który opanował wymagania rozszerzające tzn.;

  1. nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach programowych,

  2. poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.

stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował wymagania podstawowe tzn.;

 1. opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań w podstawach programowych,

 2. rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności.

stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości konieczne tzn.:

 1. ma braki w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki,

 2. rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności.

stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

 1. nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności przedmiotu nauczania w danej klasie,  a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu,

 2. nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań w niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.

7) Przy ocenianiu  zadań testowych i  prac pisemnych ujednolica się kryteria:

 • celujący - 91% - 100% punktacji zasadniczej+ zadanie dodatkowe

 • bardzo dobry - 91% - 100% punktacji zasadniczej

 • dobry - 75% - 90% punktacji zasadniczej

 • dostateczny - 75% - 51% punktacji zasadniczej

 • dopuszczający - 35% - 50% punktacji zasadniczej

 • niedostateczny- poniżej 35% punktacji zasadniczej

8) Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki jeżeli nie są one zajęciami kierunkowymi - należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia               w wywiązaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

 

7. Zasady oceniania.

 

a) Sprawdzanie osiągnięć odbywa się przy pomocy różnych technik pomiaru: sprawdzianów   pisemnych, ustnych, praktycznych, testów i prac klasowych.

b) Uczestnictwo ucznia w procesie oceniania zapewniają przedmiotowe systemy oceniania 
z uwzględnieniem ogólnie przyjętych zasad, znajdujące się w dokumentacji pracy nauczyciela danego przedmiotu.

   1) Termin i zakres prac klasowych nie więcej niż dwie w tygodniu i jedna w ciągu dnia/ zapowiadany jest z tygodniowym wyprzedzeniem i są obowiązkowe dla każdego ucznia, przy czym punkt ten nie ma zastosowania w sytuacji, gdy na prośbę klasy zostaje przesunięty termin pracy klasowej. W związku z powyższym, nauczyciel zapowiadający pracę klasową zapisuje ją ołówkiem w dzienniku lekcyjnym  w miejscu tematu przy konkretnej dacie.

2) Jeżeli uczeń nie pisał pracy klasowej, to powinien ją napisać w terminie uzgodnionym  
z nauczycielem.

     3) Krótkie sprawdziany /tzw. kartkówki/ obejmują trzy ostatnie tematy i nie są zapowiadane.

     4) Na koniec okresu nie przewiduje się sprawdzianu zaliczeniowego.

     5) Negatywne zachowanie nie wpływa na ocenę z danego przedmiotu.

    

     6 Respektuje się następujące przywileje uczniowskie

     a) za zgodą ucznia przygotowującego się do konkursu przedmiotowego zwalnia się go  
z odpowiedzi  z  innych  przedmiotów  w  następującym  zakresie  czasu:                                                                                         

          I etap eliminacji - 3 dni,

          II etap eliminacji - 6 dni,

          III etap eliminacji - l0 dni

b) zwolnienia z pytania w danym dniu mogą być uczniowie biorący udział w dniu  poprzednim całodniowych  wycieczkach szkolnych oraz całodniowych zawodach sportowych

c) na okres przerw świątecznych, ferii, nie są zadawane prace domowe, chyba że dany przedmiot jest dwugodzinny i w tygodniowym podziale godzin występuje w piątek  i poniedziałek - prawo do wypoczynku.

d)  uczeń może dwukrotnie w ciągu semestru zgłosić brak przygotowania się do lekcji, co zgłasza na początku zajęć; w przypadku przedmiotu, który w tygodniowym przydziale godzin występnie tylko raz w tygodniu powyższą możliwość ogranicza się do jednego razu, nieprzygotowanie do lekcji nauczyciel odnotowuje w dzienniku lekcyjnym lub dokumentacji nauczyciela skrótem (kropka)

8) Szczegółowy sposób wyróżniania uczniów za aktywność na lekcjach ustala nauczyciel przedmiotu, co odnotowuje w postaci plusów w dzienniku lekcyjnym lub dokumentacji nauczyciela. przy czym zamiana na ocenę bardzo dobrą następuje przy 5 plusach na przedmiotach, które w tygodniowej siatce godzin występują w ilości 6 - 2 godzin oraz przy 3 plusach na przedmiotach, które  w tygodniowym rozkładzie zajęć są jednogodzinne.

 

9) Uczeń ma możliwość tylko jeden raz  poprawy oceny ze sprawdzianu w ciągu 2 tygodni od daty jej wystąpienia przy czym obydwie oceny są wpisane (dzieloną są łamaną kreską). Forma  poprawy  po uzgodnieniu z nauczycielem może być ustna lub pisemna 

10) Poprawione i ocenione prace klasowe uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu w terminie dwóch tygodni od ich napisania a kartkówki w ciągu tygodnia od ich napisania z zastrzeżeniem,
że w wyżej wymienionych okresach czasu nie wystąpi L-4 nauczyciela, ferie lub wydłużony weekend (prawo do wypoczynku nauczyciela).

 

11) Ustala się minimalną ilość ocen z przedmiotu w semestrze zależnie od liczby godzin lekcyjnych    w tygodniu ;

a)  l godz. tygodniowo  - minimum 3 oceny

b) 2 godz. tygodniowo  - minimum 4 oceny

c) 3 i więcej godz. tygodniowo - minimum 5 ocen

12) Oceny cząstkowe zapisuje się za pomocą cyfr, a śródroczne i końcoworoczne w pełnym brzmieniu.

13) Brak przygotowania do lekcji. tj: brak pomocy, niezbędnych przyborów, ćwiczeń, podręcznika   i innych materiałów zapowiedzianych przez nauczyciela odnotowuje się w postaci minusów
w dzienniku lekcyjnym w zaznaczonych rubrykach przy czym ich zamiana na ocenę niedostateczną następuje przy 5 minusach na przedmiotach, które w tygodniowej siatce godzin występują w ilości 6-2 godzin oraz przy 3 minusach na przedmiotach, które w tygodniowym rozkładzie zajęć są jednogodzinne. Brak zadania domowego ocenia nauczyciel według własnego PSO.

VIII

 

1.Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

c) dbałość o honor i tradycje szkoły;

d) dbałość o piękno mowy ojczystej;

e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

g) okazywanie szacunku innym osobom.

1a. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

2. W klasach I – III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.

3. Śródroczną  i  roczną  ocenę  klasyfikacyjną  zachowania, począwszy  od  klasy  IV szkoły  podstawowej, ustala się  według następującej skali:

1) wzorowe

2) bardzo dobre

3) dobre

4) poprawne

5) nieodpowiednie

6) naganne3a.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

3b. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 

4. Ocena z zachowania wyraża opinię o każdym uczniu szkoły. Ocena ta uwzględnia                        w szczególności:

 1. funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym,

 2. respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.

5. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii samorządu klasowego, dyrekcji, nauczycieli i innych pracowników szkoły.

6. Ustalone oceny zachowania wychowawca podaje do wiadomości ucznia na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

7. Ocena zachowania wynika ze zdobytych przez ucznia punktów podczas trwania całego semestru według następującego  podziału:

 

Suma punktów

Ocena

37 i więcej

wzorowe

36,5 - 27

bardzo dobre

26 - 17

dobre

16 - 8

poprawne

7 - 0

nieodpowiednie

poniżej zera

naganne

 

 

8. Punktem wyjścia jest kredyt 20 punktów, który  otrzymuje każdy uczeń na początku roku szkolnego. Kredyt ten jest  równoważny ocenie dobrej.

9. Punktację zachowania określa karta oceny zachowania.

 

10. Uczeń ubiegający się o wzorową  ocenę zachowania nie może otrzymać punktów ujemnych za:

 1. wulgarne słownictwo,

 2. niszczenie sprzętu, umeblowania, budynku,

 3. palenie papierosów, picie alkoholu,

 4. wyłudzanie pieniędzy, zastraszanie młodszych,

 5. fałszowanie podpisów i dokumentów,

 6. kradzież.

11. Karta oceny zachowania znajduje się w zeszycie wychowawcy klasy. Wpisów dokonują wszyscy nauczyciele.

12. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji śródrocznej lub końcoworocznej otrzymał chociaż jedną ocenę niedostateczną nie może otrzymać  oceny bardzo dobrej ani wzorowej z zachowania.

13. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

  1. oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych

  2. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły

13a. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

13b. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.

13c. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły

 

14. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę i zatwierdzona przez radę pedagogiczną jest ostateczna z zastrzeżeniem rozdz. XIV.

 

 Klasyfikowanie i promowanie

IX

 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy. Na konferencji rozpoczynającej rok szkolny ustala się termin zakończenia pierwszego okresu i rozpoczęcia drugiego.

2. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się l raz w ciągu roku szkolnego.

3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna  z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

5. Klasyfikacja śródroczna w klasach I - III polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania,   
i zachowania ucznia oraz ustaleniu – oceny opisowej. Ustalona ocena podlega podsumowaniu zakończonemu wpisaniem symboli: C, W, D, P, S, N

6. Klasyfikacja śródroczna w klasach IV - VI polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć   edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania
i  zachowania ucznia oraz ustaleniu - według skali określonej w WSO śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

6a. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

7. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków, kierując go za zgodą rodziców na zajęcia   wyrównawcze w kl. I - VI lub inne zajęcia wspomagające, które są zatwierdzone
w arkuszu organizacyjnym szkoły na dany rok szkolny, na konsultacje do pedagoga szkolnego. 

8. Klasyfikacja roczna w klasach I - III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz, ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny  klasyfikacyjnej zachowania, które są ocenami opisowymi.

8a.  Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i jego zachowania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych  i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

9. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu   osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, 
i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali oceniania uczniów w klasach IV- VI, przy czym ocena końcoworoczna z zajęć edukacyjnych wypływa ze wszystkich  ocen uzyskanych w ciągu całego roku szkolnego.

9a.Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych  z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, 
z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

9b. W szkołach (oddziałach) integracyjnych śródroczną i roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną   z zajęć edukacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela współorganizującego kształcenie integracyjne, o którym mowa w odrębnych przepisach.

10. Przed śródrocznym i  rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców /prawnych opiekunów/ za pośrednictwem wychowawcy klasy o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych, na tydzień przed konferencją plenarną rady pedagogicznej, na podstawie zapisanych w dzienniku przewidywanych ocen, a w przypadku zagrożenia oceną niedostateczną na miesiąc przed konferencją plenarną. Przewidywaną ocenę naganną nauczyciel zapisuje w dzienniku na 8 dni przed konferencją klasyfikacyjną. W przypadku zagrożenia oceną niedostateczną lub naganną wzywa rodziców /prawnych opiekunów/ do szkoły na rozmowę, wysyła pisemne zawiadomienie urzędowe na adres domowy rodziców /prawnych opiekunów/ na miesiąc przed roczną konferencją klasyfikacyjną .

11. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów), oraz po uzyskaniu opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej , w tym publicznej poradni specjalistycznej, rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

11a. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia,
w porozumieniu  z rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

12. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I – III szkoły podstawowej na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną , w tym publiczną poradnię specjalistyczną oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

X

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą.

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego Obowiązek szkolny poza szkoła nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

6. Uczniowi, o którym mowa w powyżej zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.

7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, technologii informacyjnej  
i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

9. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych
w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

12. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający   
w szczególności:

 1. imiona i nazwiska nauczycieli - skład komisji;

 2. termin egzaminu klasyfikacyjnego

 3. zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

 4. wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

15. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

16. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany".

XI

1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego śródroczna ocena klasyfikacyjna jest ostateczna a roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna .

2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna .

XII

 

1. Uczeń lub jego rodzice /prawni opiekunowie/mogą wystąpić do dyrektora szkoły  z podaniem   
o egzamin sprawdzający, jeżeli przewidywana przez nauczyciela ocena klasyfikacyjna śródroczna lub roczna z danych zajęć edukacyjnych jest jego zdaniem lub zdaniem jego rodziców /prawnych opiekunów/ zaniżona.

2. Podanie o egzamin sprawdzający pisze uczeń bądź jego rodzice / prawni opiekunowie/. dostarczając je do kancelarii szkoły nie później niż na 5 dni przed terminem konferencji klasyfikacyjnej.

3. Zgodę na egzamin sprawdzający wydaje dyrektor szkoły i rada pedagogiczna.

4. Termin przeprowadzenia egzaminu wyznacza dyrektor szkoły, przy czym nie może być to termin późniejszy niż przedostatni dzień przed konferencją plenarną /klasyfikacyjną/ rady pedagogicznej.

5. Prawo do egzaminu sprawdzającego nie przysługuje uczniowi, który otrzymał więcej niż dwie oceny niedostateczne semestralne śródroczne po I półroczu lub końcoworoczną ocenę niedostateczną  z zajęć edukacyjnych.

6. Dla przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego, dyrektor szkoły powołuje 3 - osobową komisję w składzie: dyrektor szkoły lub jego zastępca - jako przewodniczący komisji. nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu - jako egzaminator, nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu - jako członek komisji.

7. Nauczyciel, może być zwolniony na jego prośbę z udziału  w pracy komisji egzaminacyjnej. Wówczas, a także w innych uzasadnionych przypadkach, na egzaminatora powołuje się innego nauczyciela z tej lub innej szkoły  w porozumieniu z

dyrektorem innej szkoły.

8. Egzamin sprawdzający przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem przedmiotów: muzyka, plastyka, technika, informatyka i wychowanie fizyczne, z których egzamin przybiera formę ćwiczeń praktycznych.

 

9.Pytania/ ćwiczenia praktyczne/ egzaminacyjne proponuje egzaminator a zatwierdza  przewodniczący komisji w porozumieniu z członkiem komisji. Stopień trudności pytań /ćwiczeń praktycznych/ odpowiada kryteriom stopnia, o który ubiega się uczeń.

10. Komisja może na podstawie przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego podwyższyć ocenę o jeden stopień  – w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu bądź pozostawić ocenę zaproponowaną przez nauczyciela - w przypadku negatywnego wyniku egzaminu.

11. Z przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin egzaminu, pytania /ćwiczenia/ egzaminacyjne- wynik egzaminu oraz stopień ustalony przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne odpowiedzi ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

XIII

 

1. Uczeń lub jego rodzice / prawni opiekunowie/ mogą wystąpić do dyrektora szkoły z podaniem                                  o ponowne rozpatrzenie oceny z zachowania, jeżeli przewidywana przez nauczyciela ocena klasyfikacyjna śródroczna lub roczna z zachowania jest ich zdaniem zaniżona.

2. Podanie pisemne o ponowne rozpatrzenie oceny z zachowania składa uczeń bądź jego

rodzice / prawni opiekunowie/ w kancelarii szkoły nie później niż na 5 dni przed terminem konferencji klasyfikacyjnej.

3. Zgodę na ponowne rozpatrzenie oceny z zachowania wydaje dyrektor szkoły i rada pedagogiczna

4. Dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie:

a) dyrektor szkoły - jako przewodniczący komisji,

b) wychowawca klasy,

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie.

d) pedagog.

e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, który nie jest petentem.

f) przedstawiciel rady rodziców, który nie jest rodzicem petenta.

5. Ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się w drodze głosowania zwykłą większością głosów:  
w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

Ustalona przez komisję przewidywana ocena klasyfikacyjna zachowania może być o jeden stopień wyższa (nie może być niższa) od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

6. Protokół stanowią następujące informacje

a) skład komisji,

b) termin posiedzenia komisji,

c) wynik głosowania,

d) ustaloną ocenę z zachowania wraz z uzasadnieniem.

XIV

1.Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną  z danych zajęć edukacyjnych;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów: w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji,

3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust 2 pkt 1, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

4. W skład komisji wchodzą:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) dyrektor szkoły - jako przewodniczący komisji,

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) dyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji,

b) wychowawca klasy,

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej   klasie.

d) pedagog,

e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

f) przedstawiciel rady rodziców.

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym ze powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje  w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) skład komisji,

b) termin sprawdzianu.

c) zadania (pytania) sprawdzające.

d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) skład komisji,

b) termin posiedzenia komisji,

c) wynik głosowania,

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8. Do protokołu, dołącza się prace pisemne ucznia i zwięzłą informację  o ustnych odpowiedziach ucznia.

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły,

10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

XV

1. Uczeń klasy I - III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej,   
z zastrzeżeniem ust. 6

2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej ,  jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania. uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał   z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz religii albo etyki średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej   
z wyróżnieniem.

4. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim  oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą  roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej  po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej  z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

5. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 2, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem rozdz. XVI.

6.W wyjątkowych przypadkach, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, oraz   
w porozumieniu  z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia. Użyte w wyżej cytowanym przepisie sformułowanie  oraz w porozumieniu z rodzicami” należy rozumieć jako takie działania, które przekonują rodziców o słuszności opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, pomogą 
w przyszłości realizować jej zalecenia i wskazówki nauczycieli. Decyzję o pozostawieniu ucznia na drugi rok w tej samej klasie podejmuje w formie uchwały rada pedagogiczna biorąc pod uwagę powyższe opinie. Wyrażenie zgody rodziców nie ma, co do zasady, wpływu na uchwałę rady pedagogicznej. Uchwała rady pedagogicznej jest ostateczna.XVI

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu   
z plastyki. muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

3. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą.

  1. dyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji:

  2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne -  jako egzaminujący;

  3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.

4. Nauczyciel, o którym mowa w ust, 3 pkt b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne,  z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje    
w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

5. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający
w szczególności:

1) skład komisji;

2) termin egzaminu poprawkowego:

3) pytania egzaminacyjne;

4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego   
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

7. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej  i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 8.

8. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

 

XVII

 

1. Uczeń kończy szkołę podstawową

1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne  
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach  programowo niższych w szkole danego typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych  wyższe od oceny niedostatecznej.

2) w przypadku ucznia kończącego edukacje w szkole podstawowej - jeżeli ponadto przystąpił do sprawdzianu po klasie VI.

2. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej,          uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz religii albo etyki średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

3.O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

Sprawdzian dla klas VI

 

XVIII

 

1.  Sprawdzian przeprowadza się w kwietniu w terminie ustalonym przez komisję okręgową  i ma on charakter powszechny i obowiązkowy,

2. Sprawdzian organizuje zespół egzaminacyjny powołany przez dyrektora komisji okręgowej.

3. Komisja okręgowa opracowuje informator zawierający szczegółowy opis wymagań, kryteriów oceniania  i form przeprowadzania sprawdzianu oraz przykłady zadań, które publikuje się co najmniej na dwa lata przed terminem sprawdzianu.

4.  Uczniowie z potwierdzonymi dysfunkcjami mają prawo przystąpić do sprawdzianu w formie dostosowanej do ich dysfunkcji.

5. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, albo go przerwał; przystępuje do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora komisji okręgowej.

6. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do sprawdzianu w dodatkowym terminie albo go przerwał, przystępuje do niego w kolejnym terminie określonym przez dyrektora komisji okręgowej.

7. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej oraz przystępuje do sprawdzianu w następnym roku. Przepisy z pkt 6,7 stosuje się odpowiednio.

8. Szkoła przekazuje wyniki sprawdzianu otrzymane od OKE .

 

PLAN  PRACY WYCHOWAWCZEJ

§ 25

1.               Szkoła posiada opracowany  Plan pracy wychowawczej nowelizowany zgodnie
z potrzebami środowiska szkolnego.

 

 

PROGRAM   PROFILAKTYCZNY

§ 26

1.                 Szkoła posiada opracowany  Szkolny program profilaktyki nowelizowany zgodnie
z potrzebami środowiska szkolnego.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27

    • Szkoła używa w sprawach dotyczących szkoły pieczęci podłużnej o treści :

Zespół Szkolno – Przedszkolny

w Łaziskach

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika

Łaziska, ul. Powstańców Śląskich 151

44-340 Godów

tel./fax 032 476 57 06

    • W sprawach Zespołu Szkolno – Przedszkolnego używana jest pieczęć w pełnym brzmieniu:

Zespół Szkolno – Przedszkolny

w Łaziskach

Łaziska, ul. Powstańców Śląskich 151

44-340 Godów

tel./fax 032 476 57 06, tel. 032 476 57 05

NIP 6472507778 Regon 2411979932.              Szkoła posiada własny ceremoniał szkolny (pasowanie na ucznia kl. I, pożegnanie
w obecności rodziców kl. VI, uroczyste rozdanie świadectw oraz nagród książkowych) .

3.               Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

4.              Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.

 

Tryb nowelizacji statutu

 

§ 28

1.              W przypadku wejścia w życie nowych aktów prawnych, zmian organizacyjnych bądź strukturalnych lub bazowych dopuszcza się możliwość zmian w Statucie Szkoły.

2.              Po zaistnieniu konieczności dokonania zmian w treści niniejszego statutu dyrektor zespołu powołuje, co najmniej 3-osobową komisję statutową spośród członków Rady Pedagogicznej zespołu, która:

1)              opracowuje projekt nowelizacji statutu w terminie 1 miesiąca od daty przyjęcia zobowiązania,

2)              przygotowany projekt przedstawia dyrektorowi szkoły i innym organom szkoły, a po uzyskaniu pozytywnej opinii tychże organów przedstawia go na posiedzeniu Rady Pedagogicznej zespołu,

3.              Rada Pedagogiczna zespołu uchwala nowelizację statutu szkoły na posiedzeniu plenarnym

4.                 Zaznajomienie nauczycieli z treścią Statutu odbywa się na posiedzeniu plenarnym Rady Pedagogicznej zespołu.

5.                Rodzice zostają zapoznani z treścią Statutu na zebraniu rodziców oraz poprzez możliwość indywidualnego wglądu do Statutu Szkoły.

6.              Dla lepszej czytelności treści statutu opracowuje się jednolity jego tekst po każdej nowelizacji. Niniejszy statut został zatwierdzony do realizacji Uchwałą nr 2/2009/2010 podjętą na posiedzeniu Rady Pedagogicznej ZSP w dniu 26 sierpnia 2009r.

         

   Wzór karty oceny punktowej z zachowania dla klas IV - VI

  Punkty dodatnie

Treść

Uwagi wychowawcy i innych nauczycieli

Liczba pkt

1.Udział w konkursie przedmiotowym

 • I etap                        2 pkt

 • II etap                       3 pkt

 • III etap                      4 pkt

 

 

2.Udział w innych konkursach: - 1pkt

 • III miejsce               2 pkt

 • II miejsce                3 pkt

 • I  miejsce                 4 pkt

                                                                       

 

3. Udział w zawodach sportowych:

 • szczebel gminny –         1 pkt

 • szczebel powiatowy –    2 pkt

 • szczebel rejonowy –       2 pkt

 • szczebel wojewódzki –  3 pkt

 • szczebel ogólnopolski – 4 pkt

 

 

4.Aktywna pomoc w przygotowaniu imprez i uroczystości szkol. oraz udział w nich.              1 pkt    

 

 

5.Praca na rzecz klasy po zajęciach: dbanie o kwiaty, opieka nad zwierzętami, wykonanie gazetki, wystawy, przygotowanie imprez klasowych.                                             

                                                                       

1 -  3 pkt 

 

 

6. Praca w organizacjach szkolnych, kołach zainteresowań, kołach przedmiot., gazetce szkolnej, zesp. wokalnym, bibliotece, świetlicy.                      

                                                                       

1 -  3 pkt

 

 

7. Udział w akcjach i zbiórkach organizowanych przez szkołę:(Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, zbiórka makulatury, akcje charytatywne i inne).                             

                                                                              2 pkt

 

 

8. Pomoc kolegom w nauce.

                                                                             2 pkt

 

 

9. Frekwencja : - 100 %                                       2 pkt

 

 

 

10. Noszenie mundurka: 100%                            2 pkt

 

 

 

11. Wysoka kultura osobista - stosowanie form grzeczności, szacunek wobec innych, kultura słowa.                                          

                                                                             2 pkt                          

 

 

12. 100 % przygotowanie do lekcji -  o niczym nie zapomina (przybory, obuwie zmienne), zawsze jest przygotowany do lekcji.                                                      

                                                                              2 pkt

 

 

13. Stosunek do przemocy fizycznej i psychicznej, właściwa reakcja na złe zachowanie.                                            

                                                                               4 pkt        

 

 

RAZEM:

   

 

 

Punkty ujemne

Treść

Uwagi wychowawcy i innych nauczycieli

Liczba pkt

1.Przeszkadzanie na lekcjach.

0,5 pkt

 

 

2.Niewykonywanie poleceń nauczyciela.

0,5 pkt

 

 

3.Aroganckie odezwanie się do nauczyciela lub innego pracownika szkoły.  

                                                                           3 pkt  

 

 

4.Ubliżenie koledze - wyśmiewanie, przezywanie.                                            

                                                                                           2 pkt

 

 

5.Wulgarne słownictwo.

                                                                                         2 pkt

 

 

6.Bójka, zaczepianie słowem lub fizycznie.

2- 5 pkt          

 

 

7.Złe zachowanie w czasie przerw, przed i po lekcjach w czasie wycieczek i innych wyjazdów.                                            

                                                                                       1- 4 pkt

 

 

8.Niewłaściwe obuwie lub jego brak

                                                                                        1 pkt

 

 

 

9. Brak  mundurka                                                                                                                         

                                                                                       1 pkt

 

 

 

10. Niewłaściwy strój (wyzywający, gorszący, prowokujący)                                          

                                                                                         1  pkt

niewłaściwa fryzura                                                  

 

1  pkt

 

 

11. Przynoszenie do szkoły przedmiotów  zagrażających bezpieczeństwu (petard, zapałek, scyzoryków) i innych.                             

                                                                                         1 pkt

 

 

12. Niszczenie sprzętu, umeblowania, budynku.                                                     

                                                                                      2- 4 pkt

 

 

13. Niszczenie rzeczy innych osób.                             

                                                                                       1-4 pkt

 

 

14. Nie przygotowanie do lekcji: brak zeszytu, podręcznika, stroju gimn., potrzebnych materiałów.                                             

                                                                                         1 pkt

 

 

15.Zaśmiecanie otoczenia.                                             

 

1 pkt

 

 

 

16. Palenie papierosów, picie alkoholu.

                                                                  

            5 pkt        

 

 

17.Spóźnianie na lekcje.                                              

 

0,5 pkt   

                

 

 

18.Nie wywiązywanie się z zobowiązań.     

 

                 2 pkt

 

 

19.Opuszczenie terenu szkoły w czasie lekcji lub przerw.                                               

                                                                                           3 pkt

 

 

20.Wyłudzanie pieniędzy, zastraszanie młodszych.                                               

                                                                                         10 pkt

 

 

21. Fałszowanie podpisów i dokumentów.

                                                                                          5 pkt

 

 

22. Brak usprawiedliwienia.  za dany dzień

1 pkt   

                      

 

 

23. Kradzież.                                                                   

 

5 pkt  

 

 

24. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa w szkole, w drodze do i ze szkoły.                                                      

 

2 pkt

 

 

25.Nieuzasadnione przebywanie na hali sportowej i w szatni

                                                                                          2 pkt

 

 

26. Przynoszenie do szkoły cennych niepotrzebnych rzeczy

( komórek, walkmanów)                                                 

2 pkt

                                    

 

 

RAZEM:

 

 

 Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Statut Szkoły Podstawowej
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Admin Admin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.04.2010 13:05

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
28.08.2015 09:50 Dokument został odzyskany. (Administrator Administrator)
12.04.2010 13:23 Dokument usunięto. (Administrator Administrator)
12.04.2010 13:06 Edycja dokumentu (Admin Admin)
12.04.2010 13:05 Utworzenie dokumentu. (Admin Admin)