Statut Przedszkola Publicznego

Łaziska 2008 rok


PODSTAWY PRAWNE :


Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty tekst jednolity ( Dz.U. z 2008 r. Nr 145, poz.917 )


Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2008 r. Nr 145, poz. 917 )


Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. ( Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 225 z póź. zm. )


Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. ( Dz.U. z 2007 r. Nr 157, poz. 1100 z póź. zm.)


Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. ( Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z póź. zm. )


Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych. ( Dz.U. z 2004 r. Nr 26, poz.232 z póź. zm. )


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. ( Dz.U. z 2005 r. Nr 68, poz.587 z póź. zm)


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz. ( Dz.U. z 2006 r. Nr 235, poz.1703 z póź. zm. )


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. ( Dz.U. z 2007 r. Nr 35, poz. 222 z póź. zm.)

ROZDZIAŁ I


§1


NAZWA I TYP PRZEDSZKOLA 1. Pełna nazwa przedszkola brzmi:


Przedszkole Publiczne w Łaziskach


Nazwa używana na pieczęciach podawana jest w pełnym brzmieniu:


Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łaziskach

Przedszkole Publiczne

Łaziska, ul. Powstańców Śląskich 151

44-340 Godów

Tel./fax 032 476 57 06


 1. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Godów.


 1. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Katowicach – Delegatura w Rybniku.ROZDZIAŁ II


§2


CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA 1. Celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.


 1. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Tworzy warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej.


 1. Wynikające z powyższych celów zadania, dostosowanie do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka, nauczyciele realizują w ramach określonych obszarów edukacyjnych.


 1. Nauczyciele powinni dążyć do wszechstronnego rozwoju dziecka jako nadrzędnego celu pracy edukacyjnej. Edukacja przedszkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczyciela zadań w zakresie wychowania, kształcenia umiejętności i nauczania.


 1. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej i religijnej.

 1. Udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, która polega na:

 1. Diagnozowaniu środowiska dziecka

 2. Rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianiu ich zaspokajania

 3. Rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce

 4. Wspieraniu dzieci z wybitnymi zdolnościami

 5. Organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 6. Prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród dzieci, rodziców i nauczycieli

 7. Udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania do indywidualnych potrzeb dziecka, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom

 8. Wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych

 9. Umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli


 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna realizowana jest we współpracy z rodzicami i nauczycielami oraz pozostałymi pracownikami przedszkola, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Wodzisławiu Śl., poradniami specjalistycznymi.


 1. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.


 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana na wniosek:

 1. Rodziców

 2. Nauczyciela

 3. Psychologa

 4. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej

 5. Nauczyciela zajęć specjalistycznych


 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna organizowana jest w formie:

 1. Zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych

 2. Porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli


Porady i konsultacje udzielane są w zależności od potrzeb w danym roku szkolnym przez psychologa, logopedę lub nauczycieli posiadających przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych.


 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola.


 1. Przedszkole organizuje w miarę potrzeb wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w celu pobudzenia psychoruchowego i społecznego od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną.


 1. W razie potrzeby przedszkole organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi po uprzednim zaopiniowaniu przez poradnie specjalistyczne oraz po badaniach psychologicznych.


 1. W przypadku dzieci niepełnosprawnych przedszkole realizuje zadania ze szczególnym uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności.


 1. Przedszkole umożliwia dzieciom korzystanie z zajęć dodatkowych z uwzględnieniem potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka

 1. Na wniosek rodziców w przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkowe z religii, języka angielskiego, mogą być też inne w zależności od zainteresowania rodziców.

 2. Zajęcia dodatkowe opłacane są przez rodziców

 3. W zajęciach z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej uczestniczą dzieci z wadami postawy przebadane uprzednio przez lekarza specjalistę


 1. Sprawuje stałą opiekę nad dziećmi w zakresie bezpieczeństwa (zagadnienia BHP podkreśla nauczyciel kolorem czerwonym w dzienniku zajęć), opieki zdrowotnej i psychofizycznej rozwijania zainteresowań dzieci.


 1. Każde dziecko jest przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę dorosłą zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.


 1. Przedszkole zapewnia dzieciom stałą opiekę z uwzględnieniem obowiązujących przepisów:

 1. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu opiekę nad nim sprawuje nauczyciel

 2. Dzieci zapoznaje się z zasadami bezpieczeństwa w budynku i poza nim

 3. Na terenie przedszkola prowadzone są przeglądy sal dydaktycznych i innych pomieszczeń pod kątem ewentualnych zagrożeń

 4. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do kontroli miejsca, w którym prowadzone są zajęcia, kontroli obecności dzieci i reagowania na nagłą absencję dziecka.

 5. Personel przedszkola zobowiązany jest do usuwania ewentualnych zagrożeń dla zdrowia i życia dziecka oraz zgłaszanie istniejącego niebezpieczeństwa dyrektorowi ZSP

 6. Przedszkole w porozumieniu z rodzicami dzieci organizuje ubezpieczenie dzieci od nieszczęśliwych wypadków.

 7. Personel przedszkola nie może podawać dzieciom żadnych lekarstw.

 8. W przypadku choroby dziecka związanej z koniecznością podawania leków podają je rodzice lub prawni opiekunowie.

 9. W przypadku nieujawnienia przez rodziców informacji dotyczących stanu zdrowia dziecka przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe sytuacje zdrowotne dziecka


 1. W trakcie wycieczek oraz zajęć organizowanych poza przedszkolem opiekę nad dziećmi sprawują wyznaczeni przez dyrektora opiekunowie (wychowawcy, rodzice). Szczegółowe zasady sprawowania opieki nad dziećmi w trakcie pobytu poza placówką określa regulamin spacerów i wycieczek.


 1. Przedszkole organizuje dla wychowanków różne formy krajoznawstwa i turystyki.


 1. Współdziała ze stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których przedmiotem działalności jest krajoznawstwo i turystyka.
 1. Organizowanie przez przedszkole krajoznawstwa i turystyki w szczególności ma na celu :

 1. Poznawanie kraju, regionu, środowiska przyrodniczego, tradycji

 2. Poznawanie kultury i języka innych państw

 3. Upowszechnianie wśród dzieci zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody

 4. Podnoszenie sprawności fizycznej

 5. Upowszechnianie form aktywnego wypoczynku

 6. Poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.
 1. Organizowanie krajoznawstwa i turystyki odbywa się w następujących formach:


 1. Wycieczki inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupełnienia obowiązującego programu wychowania przedszkolnego ( w czasie tych wycieczek opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel )

 2. Wycieczki krajoznawczo – turystyczne, w których udział biorą dzieci, nauczyciele i rodzice

 3. Imprezy organizowane poza placówką, takie jak : turnieje sportowe, festyny rodzinne, konkursy międzyprzedszkolne ( w trakcie tych imprez opiekę nad dziećmi sprawują nauczyciele i rodzice ( prawni opiekunowie)

 4. Wycieczki zagraniczne organizowane przez przedszkole, w których biorą udział dzieci wraz z rodzicami ( prawnymi opiekunami) oraz nauczyciele grupy.


 1. Zgodę na zorganizowanie wycieczek zagranicznych wyraża dyrektor przedszkola, po zawiadomieniu organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny.


 1. Zawiadomienie, o którym mowa w ustępie 24 zawiera w szczególności :

 1. Nazwę kraju

 2. Czas pobytu

 3. Program pobytu

 4. Imię i nazwisko kierownika wycieczki oraz opiekunów

 5. Listę dzieci biorących udział w wyjeździe wraz z określeniem ich wieku.


 1. Program wycieczki lub imprezy organizowanej przez przedszkole, listę uczestników, imię i nazwisko kierownika oraz liczbę opiekunów zawiera karta wycieczki, lub imprezy, którą zatwierdza dyrektor ZSP.


 1. Dyrektor ZSP wyznacza kierownika wycieczki spośród pracowników pedagogicznych przedszkola o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki.


 1. Do zadań kierownika wycieczek lub imprezy należy w szczególności :

 1. Opracowanie programu i harmonogramu wycieczki

 2. Opracowanie regulaminu i zapoznanie z nim wszystkich uczestników

 3. Zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki lub imprezy oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie

 4. Zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków ich przestrzegania

 5. Zaopatrzenie w apteczkę pierwszej pomocy

 6. Dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki

 7. Dokonanie podsumowania i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu.

 1. Uczestnicy wycieczek i imprez podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. W przypadku wycieczki lub imprezy zagranicznej – ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.


 1. Opieka sprawowana nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz poza obiektem prowadzona jest z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa i higieny. Za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają nauczyciele, którym powierzono opiekę nad grupą.


 1. Szczegółowy tryb postępowania określa regulamin spacerów i wycieczek.ROZDZIAŁ III


§3


ORGANY PRZEDSZKOLA 1. Organami przedszkola są:

 1. Dyrektor ZSP

 2. Rada Pedagogiczna

 3. Rada Rodziców


 1. Funkcję dyrektora powierza, a także z funkcji tej odwołuje organ prowadzący przedszkole zgodnie z ustawą o systemie oświaty.


 1. Dyrektor ZSP w szczególności:

 1. Kieruje bieżącą działalnością opiekuńczą, wychowawczo-dydaktyczną placówki oraz godnie reprezentuje ją na zewnątrz

 2. Sprawuje nadzór pedagogiczny.

 3. Sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.

 4. Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących.

 5. Dysponuje środkami określonymi w planie budżetowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.

 6. Organizuje administracyjną i gospodarczą działalność placówki.

 7. Współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizowaniu praktyk pedagogicznych. 1. Ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie przez przedszkole dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją.

 2. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych

 3. Udziela pomocy, porad i wskazówek nauczycielom ubiegającym się o kolejny stopień awansu zawodowego

 4. Podaje do publicznej wiadomości do dnia 15 czerwca odpowiednio zestaw programów wychowania przedszkolnego, zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego

 5. wygasł

ł) Wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole


 1. W wykonaniu swoich zadań dyrektor ZSP współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, organem prowadzącym, organem sprawującym nadzór pedagogiczny, a także ze środowiskiem lokalnym.


 1. Dyrektor ZSP przedstawia Radzie Pedagogicznej dwa razy w ciągu roku szkolnego ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informuje o działalności przedszkola.


 • RADA PEDAGOGICZNA


 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji statutowych zadań dotyczących kształcenie, wychowania i opieki.


 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnienie w przedszkolu.


 1. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor ZSP.


 1. W zebraniach rady, bądź w określonym programie tych zebrań biorą udział w głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, a mianowicie:

 1. Nauczyciele zatrudnieni w innych placówkach wychowania przedszkolnego

 2. Nauczyciele klas I-III Szkoły Podstawowej

 3. Przedstawiciele Rady Rodziców

 4. Przedstawi cienie organu prowadzącego przedszkole

 5. Przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny


 1. Rada Pedagogiczna obraduje na zebraniach zwyczajnych tj. przewidzianych w planie pracy 3 razy w roku oraz na zebraniach nadzwyczajnych nie ujętych w planie pracy.


 1. W ramach zebrań zwyczajnych odbywają się:

 1. 1 narada organizacyjna przed rozpoczęciem roku szkolnego

 2. 2 narady o charakterze szkoleniowym i sprawozdawczo-organizacyjnym, na którym dyrektor przedstawia wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola


 1. Zebrania są organizowane z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego przedszkole, na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny i co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.


 1. Dyrektor jako przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej, a także co najmniej tydzień wcześniej zawiadamia członków o temacie i porządku zebrania.


 1. W przypadku zwołania rady nadzwyczajnej zawiadomienie z tygodniowym wyprzedzeniem nie obowiązuje.


 1. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej niezgodnej z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor zawiadamia organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.


 1. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora.


 1. W przypadku określonym w punkcie 16, organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.


 1. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków.


 1. Rada Pedagogiczna zgodnie z ustawą o systemie oświaty ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.


 1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

 1. Przygotowanie i uchwalenie Statutu Przedszkola oraz jego zmian

 2. Zatwierdzanie planów pracy przedszkola

 3. Podejmowanie uchwał w sprawie wprowadzania innowacji i eksperymentów pedagogicznych

 4. Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola oraz wewnętrznego samokształcenia

 5. Podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków


 1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 1. Organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć i godzin ponadwymiarowych

 2. Projekt planu budżetowego przedszkola

 3. Wniosku dyrektora przedszkola o przyznanie nauczycielom i pozostałym pracownikom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień

 4. Propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych


 1. Do obowiązków dyrektora jako przewodniczącego Rady Pedagogicznej należy:

 1. Czuwanie nad realizacją uchwał Rady Pedagogicznej

 2. Wstrzymanie wykonania uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne

 3. Zaznajamianie członków Rady z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego

 4. Przekazywanie informacji z narad dyrektorów przedszkoli

 5. Informowanie o sposobie i terminie realizacji podjętych wniosków i uchwał

 6. Stwarzanie atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków Rady

 7. Inspirowanie i mobilizowanie nauczycieli do twórczej i efektywnej pracy oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych


 1. Członkowie Rady Pedagogicznej zobowiązani są do:

 1. Znajomości i przestrzegania przepisów oświatowych oraz wewnętrznych zarządzeń dyrektora ZSP

 2. Czynnego i aktywnego udziału we wszystkich zebraniach i pracach Rady, a także w wewnętrznym samokształceniu i doskonaleniu własnego warsztatu pracy

 3. Realizowania podjętych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej wniosków i uchwał

 4. Składania przed Radą sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań

 5. Nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro wychowanków, ich rodziców, nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola


 • RADA RODZICÓW


 1. Rada Rodziców jest organem działającym na terenie ZSP. Stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.


 1. Tryb powoływania i odwoływania członków Rady Rodziców odbywa się według następujących zasad:

 1. Członkowie Rady Rodziców powoływani są na pierwszym ogólnym zebraniu z rodzicami w głosowaniu tajnym do 31 października danego roku szkolnego

 2. Na członków Rady Rodziców powoływani są przedstawiciele rodziców

 3. Rada Rodziców składa się z co najmniej siedmiu przedstawicieli wybranych w tajnych wyborach na zebraniu rodziców wychowanków placówki

 4. Całością pracy Rady Rodziców kieruje jej przewodniczący

 5. Wybór nowych członków Rady Rodziców w ciągu roku szkolnego odbywa się na zasadzie indywidualnego zgłoszenia osoby zainteresowanej w pracach Rady, propozycji członków Rady Rodziców, ogółu rodziców bądź dyrektora przedszkola

 6. Odstąpienie od udziału w działalności Rady Rodziców następuje na podstawie złożenia umotywowanej rezygnacji, wymagającej akceptacji Rady Rodziców, odwołania na zwykłą większością głosów


 1. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, zgodny ze statutem przedszkola.


 1. Do zadań Rady Rodziców należy w szczególności:

 1. Współdziałanie z przedszkolem w celu jednolitego oddziaływania na dzieci poprzez rodzinę i przedszkole w procesie opiekuńczym, wychowawczym i dydaktycznym

 2. Uczestniczenie w życiu przedszkola przyczyniające się do ciągłego podnoszenia poziomu pracy przedszkola i zaspokajania potrzeb dzieci

 3. Przedstawiania dyrektorowi przedszkola i Radzie Pedagogicznej opinii bądź uwag rodziców we wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności przedszkola

 4. Przekazywanie rodzicom informacji o udzielanej pomocy i pracy na rzecz placówki oraz działalności finansowej Rady Rodziców


 1. W celu wspierania działalności statutowej placówki Rady Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin Rady Rodziców.


 1. Rada Rodziców może występować do dyrektora ZSP i innych organów placówki, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach placówki.


 1. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

 1. Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do dzieci, realizowanego przez nauczycieli

 2. Uchwalanie programów profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych dzieci oraz potrzeb środowiska obejmującego treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do wychowanków, nauczycieli i rodziców

 3. Jeżeli Rada Rodziców w terminie do 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego oraz profilaktycznego program ten ustala dyrektor w uzgodnieniu z organem prowadzącym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora obowiązuje do czasu uchwalania programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną

 4. Opiniowanie projektu planu finansowego


 1. Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok. W skład nowej kadencji mogą wchodzić osoby będące członkami Rady w roku poprzednim.


 1. Przewodniczący Rady Rodziców lub osoba upoważniona przekazuje przewodniczącemu nowej Rady wszystkie sprawy związane z działalnością Rady Rodziców.


 1. Decyzja dotycząca ewentualnych zmian w regulaminie Rady Rodziców zostaje podjęta większością głosów obecnych na zebraniu rady.
 1. Wszyscy członkowie rady biorą czynny udział w organizacji wszelkich imprez i uroczystości według planu na dany rok szkolny. Regularnie współpracują pomiędzy sobą oraz rodzicami, a także dyrektorem i Radą Pedagogiczną Przedszkola.


 1. Zebrania Rady Rodziców zwołuje i prowadzi przewodniczący. W zebraniu uczestniczy co najmniej połowa członków rady.


 1. Prowadzący zebranie zaprasza do udziału (z głosem doradczym) dyrektora przedszkola, ewentualnie członków Rady Pedagogicznej, a w razie potrzeby przedstawiciela organu prowadzącego przedszkole.


 1. Zasady współdziałania organów przedszkola

 1. Organy przedszkola planują swoją działalność na dany rok szkolny. Plany działania uchwalone są do końca września, kopie dokumentów przekazywane są dyrektorowi przedszkola

 2. Poszczególne organy przedszkola po analizie planów działania pozostałych mogą włączyć się do rozwiązywania konkretnych problemów przedszkola proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego

 3. Organy przedszkola mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany informacji i poglądów

 4. Uchwały organów przedszkola podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących podaje się do ogólnej wiadomości


 1. Zasady rozwiązywania sporów pomiędzy organami przedszkola:

Dyrektor przyjmuje wnioski lub skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, jest negocjatorem w sprawach konfliktowych pomiędzy nauczycielami, a rodzicami. Wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa lub dobra publicznego. W związku z tym wydaje zalecenia wszystkim organom statutowym przedszkola, jeżeli działalność tych organów narusza interesy placówki i nie służy rozwojowi wychowanków. W przypadku braku uzgodnień dotyczących kwestii spornych dyrektor powołuje komisję składającą się z przedstawicieli poszczególnych organów. Jeżeli komisja nie rozstrzygnie kwestii spornej, to sprawę przekazuje się organowi prowadzącemu przedszkole.


 1. Sposób rozwiązywania wszelkich skarg i wniosków określa szczegółowo regulamin obowiązujący na placówce.

ROZDZIAŁ IV


§4


ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA 1. Statut określa organizację przedszkola, a w szczególności:

 1. Przedszkole funkcjonuje od 1 września do 31 sierpnia z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący

 2. Przedszkole czynne jest przez 5 dni w tygodniu

 3. Przedszkole czynne jest w ciągu dnia od godziny 7:30 do 15:30

 4. Czas pracy przedszkola może ulec zmianie w zależności od potrzeb środowiska


§5


 1. Podstawową jednostkę organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.


 1. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.


 1. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkole po przedłożeniu orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej określającej ich poziom rozwoju psychofizycznej i stan zdrowia nie wymagający szczególnej opieki rehabilitacyjnej i rewalidacyjnej.§6


 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego.

Od dnia 1.IX.2009r. obowiązuje nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego.


 1. Nauczyciel ma prawo do wyboru programu, a także może realizować program autorski po spełnieniu określonych warunków.


 1. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.


 1. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkowe. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo dostosowany jest do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

 1. Z dziećmi w wieku 3-4 lat około 15 minut

 2. Z dziećmi w wieku 5-6 lat około 30 minut


 1. Dokumentacja przebiegu działalności wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej prowadzona jest w następujący sposób:

 1. Przedszkole prowadzi dla danego oddziału dziennik zajęć przedszkola, w którym dokumentuje się przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi w danym roku szkolnym 1. Do dziennika zajęć przedszkolnych wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona dzieci, daty ich urodzenia, nazwiska i imiona rodziców (prawnych opiekunów) i adresy ich zamieszkania, oznaczenie realizowanego programu wychowania przedszkolnego oraz odnotowuje się obecności dzieci na zajęciach. Przeprowadzenie zajęć wychowawczo-dydaktycznych nauczyciel potwierdza podpisem

 2. Przeprowadzenie hospitacji zajęć wychowawczo-dydaktycznych potwierdza podpisem dyrektor lub osoba upoważniona do sprawowania nadzoru pedagogicznego

 3. Przedszkole prowadzi dzienniki zajęć dodatkowych

 4. Do dziennika zajęć, o którym mowa a pkt. D, wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona wychowanków, indywidualny program pracy z wychowankiem , a w przypadku zajęć grupowych- program pracy grupy, tygodniowy plan zajęć, ocenę postępów i wnioski dotyczące dalszej pracy oraz obecność wychowanków na zajęciach

 5. Przedszkole prowadzi dla każdego dziecka objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną dokumentację badań i czynności uzupełniających prowadzonych w szczególności przez psychologa, logopedę i lekarza

 6. Sprostowanie błędu i oczywistej pomyłki w dokumentacji działalności wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej przedszkola dokonuje się przez skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie nad skreślonymi wyrazami właściwych danych oraz złożenie czytelnego podpisu przez dyrektora ZSP lub osobą przez niego upoważnioną do dokonania sprostowania

 7. Dyrektor ZSP ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu działalności wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej oraz wydawanie przez przedszkole dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją


 1. W przedszkolu organizowana jest w ramach planu zajęć przedszkolnych nauka religii na życzenie rodziców (prawnych opiekunów).


 1. Przedszkole organizuje zajęcia z religii dla grupy nie mniejszej niż 7 wychowanków grupy przedszkolnej. Wymienione zajęcia odbywają się w wymiarze dwóch godzin tygodniowo.


 1. Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez właściwe władze kościoła przedstawionych Ministrowi Edukacji Narodowej do wiadomości.


 1. W Przedszkolu zatrudnia się nauczyciela religii wyłącznie na podstawie imiennego skierowania wydanego przez właściwego biskupa diecezjalnego.


 1. Cofnięcie skierowania, o którym mowa w ust. 9 jest równoznaczna z utratą uprawnień do nauczania religii w przedszkolu. O cofnięciu skierowania właściwe władze kościoła powiadamiają dyrektora przedszkola oraz organ prowadzący. Na okres pozostały do końca roku szkolnego kościół kieruje inną osobę, z tym że równocześnie pokrywa on koszty z tym związane.


 1. Nauczyciela religii zatrudnia się zgodnie z Kartą Nauczyciela.


 1. Do wizytowania zajęć religii upoważnieni są odpowiedni wizytatorzy wyznaczeni przez biskupa diecezjalnego kościoła katolickiego.
§ 7


 1. Przedszkole jest dwuoddziałowe.


 1. Liczba oddziałów może ulec zmianie za zgodą organu prowadzącego.


§ 8


 1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola, opracowany przez dyrektora w terminie do

30 kwietnia każdego roku. Arkusz zatwierdza organ prowadzący przedszkole do 30 maja danego roku.

Arkusz organizacyjny zostaje zaopiniowany przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny.


 1. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności :

 1. Czas pracy oddziału;

 2. Liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych;

 3. Ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole
§ 9


 1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez

dyrektora ZSP na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem

zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

 1. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

§10


 1. Rok szkolny w przedszkolu rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku. Na czas wakacji letnich organ prowadzący wyznacza dwa z podległych mu przedszkoli jako przedszkola dyżurujące. W przypadku braku zgłoszeń dzieci na okres wakacji letnich organ prowadzący ustala termin przerwy w pracy przedszkola na wniosek dyrektora ZSP.


 1. Dzienny czas pracy przedszkola ustalony został z organem prowadzącym na wniosek dyrektora przedszkola z uwzględnieniem czasu przeznaczonego na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego (powyżej 5 godzin dziennie).


 1. Zasady korzystania z wyżywienia i wnoszenia opłat ustala organ prowadzący przedszkole zgodnie z uchwałą Rady Gminy.


 1. Dzienna stawka żywieniowa w przedszkolu ustalona jest przez Radę Gminy.


 1. Wysokość opłat za zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolu i sposób ich uiszczania uregulowane są umową pomiędzy dyrektorem, Radą Rodziców i organizatorem tych zajęć.
ROZDZIAŁ V


NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNY PRZEDSZOLA§11


 1. W Przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjno-obsługowych.

 2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust.1 określają odrębne przepisy.§12


 1. Nauczyciel prowadzi pracę opiekuńczo-wychowawczą i dydaktyczną oraz odpowiedzialny jest za jakość i wyniki tej pracy, a także bezpieczeństwo powierzonych jego opiece wychowanków. Zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa nauczyciel podkreśla w dzienniku zajęć kolorem czerwonym.


 1. Do zadań nauczyciela należy w szczególności:

 1. Zapewnienie opieki, wychowania i uczenia się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa

 2. Pełnienie funkcji doradczej i wspierającej działania wychowawcze wobec rodziny

 3. Pomaganie rodzicom (prawnym opiekunom) w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej

 4. Przekazywanie informacji o postępach dziecka oraz uzyskanie od rodziców (prawnych opiekunów) informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju

 5. Tworzenie warunków umożliwiających dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej

 6. Planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz odpowiedzialność za jej jakość

 7. Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji

 8. Dbanie o prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego

 9. Wspieranie rozwoju psychofizycznego dzieci, ich zdolności oraz zainteresowań

 10. Praca z dzieckiem zdolnym, zapewnienia mu optymalnych warunków rozwoju poprzez organizowanie dodatkowych zajęć, opracowania scenariuszy zajęć dostosowanych do poziomu intelektualnego dziecka

 11. Bezstronne, obiektywne oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich wychowanków

 12. Systematyczne i prawidłowe prowadzenie wymaganej dokumentacji pedagogicznej

 13. Systematyczne doskonalenie umiejętności dydaktycznych i wiedzy merytorycznej poprzez udział w kursach, warsztatach metodycznych, studiowanie fachowej literatury i prasy pedagogicznej, dokształcanie w różnych formach doskonalenia zawodowego


 1. Nauczyciel zobowiązany jest do organizowania:

 1. Spotkań, zebrań grupowych z rodzicami

 2. Zajęć otwartych dla rodziców – dwa zajęcia w roku

 3. Wszelkiego rodzaju spotkań, imprez, festynów i uroczystości przedszkolnych według kalendarza imprez na dany rok szkolny.


 1. Nauczyciel odpowiedzialny jest za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci na terenie przedszkola i poza nim.


 1. Nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania wychowanków, stanowiące zagrożenie ich bezpieczeństwa.


 1. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę na osoby postronne przebywające na terenie placówki, w razie potrzeby zwracać się o podanie celu pobytu na terenie przedszkola i powiadomić dyrektora o fakcie przebywania w nim osób postronnych.


 1. Nauczyciel powinien niezwłocznie powiadomić dyrektora ZSP o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życie dzieci.


 1. Nauczyciel obowiązany jest:

 1. Rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole

 2. Wspierać każde dziecko w jego rozwoju

 3. Dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego

 4. Kształcić i wychowywać dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka

 5. Dbać o kształtowanie u dzieci postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

 1. Nauczyciele przed nawiązaniem stosunku pracy jest obowiązani przedstawić dyrektorowi ZSP informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 2. Nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom.


§13


 1. Zadania pracowników przedszkola nie będących nauczycielami określone są w zakresie obowiązków, które dołączone są do akt osobowych.


 1. Każdy pracownik przedszkola powinien zwracać uwagę na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola, w razie potrzeby zwracać się o podanie celu pobytu oraz zawiadomić o tym fakcie dyrektora przedszkola.


 1. Każdy pracownik przedszkola powinien niezwłocznie powiadomić dyrektora przedszkola o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia wychowanków.


ROZDZIAŁ VI


WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA§14


 1. D o przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.


 1. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, może uczęszczać do Przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat.


 1. Do przedszkola przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci 5-letnie, które obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkole, dzieci matek pracujących, matek (ojców) samotnie wychowujących dzieci, matek i ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów, a także dzieci z rodzin zastępczych.


 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może uczęszczać dziecko, które ukończyło 2,5 roku.


 1. Do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci z obwodu Łazisk, a także uczęszczające do przedszkola kolejny rok (drugi, trzeci).


 1. Rekrutację dzieci do przedszkola prowadzi się według następującego harmonogramu:

 1. Od 1 marca do 30 marca każdego roku – wydawanie i przyjmowanie od rodziców kart zgłoszenia dziecka do przedszkola

 2. Do 30 kwietnia – wywieszanie imiennych list dzieci przyjętych do przedszkola 1. W skład Komisji Kwalifikacyjnej wchodzą:

 1. Dyrektor ZSP – przewodniczący Komisji

 2. Przedstawiciel Rady Rodziców – członek

 3. Przedstawiciel Rady Pedagogicznej – członek


 1. Do rozpatrywania kwestii spornych wniesionych przez rodziców dzieci nie przyjętych do przedszkola, organ prowadzący powołuje komisję odwoławczą.


 1. Szczegółowy tryb przyjmowania dzieci do przedszkola określa regulamin rekrutacji.


§15

 1. Dziecko ma prawo do:

 1. Indywidualnego procesu i tempa rozwoju

 2. Akceptacji takim jakie jest

 3. Aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi

 4. Zabawy i wyboru towarzyszy zabawy

 5. Przebywania wśród osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których może się zwrócić w szczególności gdy oczekuje pomocy lub porady

 6. Badania i eksperymentowania

 7. Zdrowego jedzenie, nie przymuszania do zjadania potraw i posiłków, które mu nie smakują

 8. Snu i wypoczynku kiedy jest zmęczone

 9. Swobodnego wyrażania myśli i przekonań

 10. Rozwijania talentów, zdolności i zainteresowań

 11. Zapewnienia traktowania zgodnego z Konwencją o Prawach Dziecka


 1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi, o którym mowa w art. 14 ust. 3, są obowiązani do:

 1. Dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej

 2. Zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia

 3. Informowania w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie której dziecko mieszka o realizacji tego obowiązku spełnianego w sposób określony w art. 16 ust. 5b

 4. Zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w zezwoleniu, o którym mowa w art. 16 ust. 7a – w przypadku dziecka realizującego obowiązek poza przedszkolem lub oddziałem przedszkolnym.


 1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:

 1. Dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły

 2. Zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne

 3. Zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć

 4. Informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej lub gimnazjum w obwodzie, w których dziecko mieszka o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w sposób określony w art. 16 ust. 5b

Nie spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 1. Przez niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w przedszkolu


§ 16

1.Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia dziecka z listy wychowanków, jeżeli zostanie ono skierowane przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną do oddziału specjalnego oraz w przypadku nieuregulowania odpłatności.ROZDZIAŁ VII


POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§17


 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodni z odrębnymi przepisami.

 2. Regulaminy określające działalność przedszkola oraz wynikające z celów i zadań nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego statutu jak również z przepisami wykonawczymi do ustawy o systemie oświaty.

 3. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.


§ 18


 1. Organem kompetentnym do uchwalania zmian w statucie przedszkola jest Rada Pedagogiczna ZSP w Łaziskach.

 2. Nowelizacja statutu następuje w formie uchwały.

 3. Rodzice zostają zaznajomieni z treścią statutu na zebraniu ogólnym.

 4. Statut udostępnia się do wglądu rodzicom i nauczycielom przedszkola.§19


 1. Przedszkole używa pieczęci o następującej treści:


Zespół Szkolno – Przedszkolny

w Łaziskach

Przedszkole Publiczne

Łaziska, ul. Powstańców Śl. 151

44-340 Godów

tel./fax 032 476 57 06


§20


 1. Z dniem 24 października 2008 roku traci ważność Statut zatwierdzony uchwałą 
  Nr 2/2007 Rady Pedagogicznej z dnia 29.06.2007 r.

 2. Nowy statut zatwierdzony został Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 4/2008 w dniu 24.10.2008 r.

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 1. Statut zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 4/2008 w dniu 24.10.2008 r.

traci ważność. W życie wchodzi statut zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej ZSP nr uchwały: 2/2009/2010.Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Statut Przedszkola Publicznego
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Administrator
Data publikacji:23.02.2011 19:24
Informację aktualizował:Administrator Administrator
Data aktualizacji:23.02.2011 19:24